Rekonstrukcija Ulice Slobodana Škerovića na Draču

14/09/2020
Rekonstrukcija Ulice Slobodana Škerovića na Draču

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za rekonstrukciju Ulice Slobodana Škerovića na Draču čija je procijenjena vrijednost 314.049,58 eura.

Radovi obuhvataju kompletnu rekonstrukciju navedene saobraćajnice, a odnose se na izvođenje pripremnih radova, ugradnju hidrotehničkih instalacija, elektroenergetsku infrastrukturu, tk kanalizaciju i javnu rasvjetu. 

Ponude se mogu podnijeti neposrednim podnošenjem na arhivu naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 12.10.2020. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 12.10.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020