ENG

Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada

22/06/2022
Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada

Danas je održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada Podgorica, na kojoj su odbornici razmatrali 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je bio i Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu. 

Gradonačelnik dr Ivan Vuković  naglasio je da je Glavni grad, kao odgovorna gradska uprava, iskoristio zakonsku mogućnost na način što su umanjili osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti za 130 eura. Dakle, umjesto da to bude 1211 eura, biće 1081 eura, što je, imajući u vidu inflaciju, kao jedan od većih ekonomskih problema, značajnu olakšicu za građane Podgorice.

Tokom današnje sjednice, sekretarka za finansije mr Snežana Popović je istakla značaj  Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada kojim se propisuju olakšice u poslovanju privrednicima, te dodala da ova odluka predstavlja nastavak aktivnosti koje  Glavni grad kontinuirano sprovodi kad je u pitanju podrška preduzetništvu. “Predviđeno je umanjenje od 100 % iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnjih bašti i privremenih objekata koji se mogu izmiještati sa jednog mjesta na drugo za period od 1. juna do 31. avgusta 2022. godine, zatim 50% iznosa lokalne komunalne takse za parkiranje motornih vozila i to za korišćenje taksi stajališta po taksi vozilu za cijelu godinu i 50% iznosa godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta za period od 1. januara do 31. marta”, navela je Popović.

Pored toga, razmatran je i Prijedlog odluke o proglašenju spomenika prirode “Park šuma Gorica” koji je na današnjoj sjedbici i usvojen. Gradonačelnik Vuković je tim povodom komentarisao i vijest o gradnju na ovom brdu, te istakao da je Glavni grad u decembru 2021. godine u cilju rješavanja ovog pitanja započeo pregovore o razmjeni urbanističkih parcela sa vlasnikom katastarske parcele i investitorom predmetnog objekta. Glavni grad je drugoj strani ponudio najatraktivnije urbanističke parcele kojima raspolaže, koje nažalost nijesu bile prihvatljive za investotora. Cijeneći važnost ove teme, a u namjeri da u potpunosti zaštiti brdo Gorica, Glavni grad je, još u novembru 2021. godine, Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavio zahtjev za propisivanje zabrane građenja na više urbanističkih parcela u podnožju brda Gorica, uključujući i predmetnu, sa inicijativom za izradu izmjena i dopuna ovog DUP-a. Nadležno ministarstvo nikada nije odgovorilo na ovaj zahtjev o čemu su u više navrata predstavnici gradske uprave javno govorili.

Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili: Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu;

Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; 

Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika prirode “Park šuma Gorica”; 

Prijedlog odluke o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209,1211,1212 i 1213 KO Podgorica II Fudbalskom savezu Crne Gore; 

Prijedlog odluke o ustupanju imovine u vlasništvu Glavnog grada Podgorica na privremeno upravljanje Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci; 

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice; 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” u Podgorici; 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada – “Čistoća” d.o.o. Podgorica; 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o preuzimanju poreskog duga; 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu pokretne imovine; 

Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu – Podgorici u 2022. godini.

PG BIRO 

Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada
Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada
Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada
Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada
Održana XXXIII sjednica Skupštine Glavnog grada

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica