Kroz davanje u zakup zemljišta Glavni grad dodatno podstiče razvoj poljoprivrede

25/11/2021
Kroz davanje u zakup zemljišta Glavni grad dodatno podstiče razvoj poljoprivrede

Glavni grad nastavlja posvećeno da radi na podsticanju razvoja privredne djelatnosti na teritoriji Podgorice, a imajući u vidu posebno teške uslove pod kojima su ove godine poljoprivrednici poslovali, akcenat je stavljen na poljoprivrednu proizvodnju.  

S tim u vezi, Glavni grad je objavio Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Podgorice, na period od 10 godina uz mogućnost produženja.

Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva fizička i pravna lica sa teritorije Glavnog grada Podgorica, koja će se baviti isključivo poljoprivrednom djelatnošću. Prilikom odlučivanja, prednost će biti data kvalitetu investicionog programa, sistemu i održivosti proizvodnje sa akcentom ekološki, odnosno organski aspekt, kao i visina investicije i ponuđena cijena.  

Podsjećamo, imajući u vidu krizu izazvanu koronavirusom, Glavni grad je u ovoj godini izdvojio sredstva u iznosu 145.000 eura za podsticaj poljoprivrede.                

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, ul. Jovana Tomaševića 2A, sa naznakom “Za prikupljanje ponuda za javni poziv br.13/21 - ne otvaraj”, zaključno sa 10. decembrom 2021. godine do 15h. Učesnici postupka prikupljanja ponuda dužni su uz ponudu dostaviti i lične podatke.

Tenderska  dokumentacija (Grafički prikaz predmetnih lokacija i Skica lica mjesta) za navedene parcele može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama  Sekretarijata za podršku biznis zajednici (ul. Vuka Karadžića br. 41), u periodu od 9h do 14h – kontakt osoba Maja Kostić – tel. 020/625-190.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 020/625-628; 020/625-190; 020/665-041 ili putem e-mail-a: maja.kostic@podgorica.me i/ili edina.serhatlic@podgorica.me.

Javni konkurs dostupan je na sljedećem linku:

Javni poziv

DIREKCIJA ZA IMOVINU

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina