Stručne i posebne službe

Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018) organizuje se lokalna uprava Glavnog grada, obrazuju organi lokalne uprave (u daljem tekstu: organi uprave), posebne službe i službe koje vrše zajedničke i stručne poslove za potrebe Glavnog grada (u daljem tekstu: stručne službe), uređuje njihov djelokrug, način rada, kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi i druga pitanja od značaja za rad lokalne uprave.

Posebne službe su:

 1. Komunalna policija;
 2. Služba zaštite i spašavanja;
 3. Služba za unutrašnju reviziju;
 4. Komunalna inspekcija;

Stručne službe su:

 1. Služba gradonačelnika;
 2. Služba glavnog administratora;
 3. Služba glavnog gradskog arhitekte.
 4. Služba za međunarodnu saradnju;
 5. Služba za odnose s javnošću
 6. Centar za informacioni sistem;
 7. Služba za javne nabavke;
 8. Služba za zajedničke poslove.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020