ENG

Aktuelne javne rasprave

Nacrt Odluke o izmjenama I dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Glavnog grada Podgorica sa Obrazloženjem i Programom javne rasprave

Rebalans budžeta Glavnog grada za 2022. godinu sa Obrazloženjem i Programom javne rasprave

Lokalni akcioni plan za podsticanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu Podgorica za period 2023-2025. godine

Izmjene i dopune elaborata 2022. godine

Odluka o izmjenama i dopunama programa privremenih objekata

Nacrt Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica sa Zaključkom o utvrđivanju Nacrta Odluke i Programom javne rasprave

Nacrt Programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu sa Programom urbane sanacije

Nacrt odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu odluke o finansiranju sporta u glavnom gradu

Nacrt odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe

Nacrt odluke o osnivanju biznis zona od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu

Nacrt Plana upravljanja za Park prirode “Komovi” na teritoriji Glavnog grada 2022-2026. godine sa Programom javne rasprave

Nacrt odluke o proglašenju spomenika prirode ''Park šuma Gorica'' i Predloga studije zaštite za ustanovljavanje zaštićenog prirodnog dobra

Nacrt odluke o pijacama sa programom javne rasprave

Javna rasprava Nacrt-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica 25.05.2021.

Javna rasprava Nacrta Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021 - 2025

Javna rasprava o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama

Izvještaj sa javne rasprave

Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu

Nacrt programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorice za period 2021-2023

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice

Javna rasprava povodom Nacrta budžeta za 2021. godinu:

Grafički dio:

Golubovci Zona IV:

Golubovci Zona V:

Golubovci Zona VI:

Podgorica Zona I:

Podgorica Zona Ia:

Podgorica II:

Podgorica III:

Podgorica IV:

Podgorica V:

Podgorica VI:

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica