ENG

Socijalna zaštita

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti socijalne zaštite, ostvaruju se u Sekretarijatu za socijalno staranje, i to:

  1. Rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

Pravo na rješavanje stambenog pitanja imaju lica u stanju socijalne potrebe, koja shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje porodice.

Postupak: Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
objavljuje Oglas o raspodjeli slobodnih stambenih jedinica ili sredstava.
Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Dokumentacija:
– dokaz o postojećoj stambenoj situaciji,
– dokaz o materijalnom stanju,
– dokaz o broju članova domaćinstva,
– dokaz o dužini korišćenja prava na materijalno oezbjeđenje porodice,
– dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada-Podgorica,
– dokaz o zdravstvenom stanju,
– dokaz o samohranosti.

Nakon sprovedenog postupka rangiranja odlučuje se rješenjem na osnovu konačne Odluke Komisije o dodjeli stana.

  1. Pomoć u kući

Pravo na pomoć u kući mogu ostvariti stara i iznemogla, hronično oboljela i druga lica (žene starije od 6o godina života,muškarci stariji od 65 godina života), koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju.

Izuzetno, ovu pomoć mogu ostvariti i lica mlađa od 65 godina, pod uslovom da su samohrana i invalidna lica.

Prioritet u pružanju pomoći u kući ima lice koje nema srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju ( samohrana lica ).

Pravo na pomoć u kući obuhvata:

1) nabavku hrane, pripremu obroka i pomoć pri hranjenju;

2) pomoć pri kretanju;

3) pomoć pri održavanju higijene i higijene prostora;

4) pomoć pri grijanju prostora;

5) pomoć pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;

6) posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo;

7) nabavku i uzimanje ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.

Dokumentacija:
– zahtjev na propisanom obrascu,
– dokaz o visini primanja za podnosioca i srodnike.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

  1. Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pojedinci i porodice, koje se nalaze u stanju izuzetno teške materijalne situacije a koju ne mogu samostalno prevazići i to u sljedećim slučajevima:

– zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
– druge potrebe izazvane specifičnim stanjem ili situacijom (teška invalidnost, bolest, smrt i dr.)
– u drugim slučajevima prema procjeni nadležnog organa.

Dokumentacija:
– zahtjev na propisanom obrascu,
– dokazi o razlozima zbog čega se traži pomoć.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, a na osnovu prethodno prikupljenih podataka o postojanju činjenica i okolnosti istaknutih u zahtjevu, odlučuje Sekretarijat za socijalno staranje.

  1. Poklon – paketi za novorođenčad

Pravo na poklon paket za novorođeno dijete ostvaruje jedan od roditelja,usvojilac, staralac,hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, koji ima prebivalište na području Glavnog grada Podgorica. Pravo na poklon paket novorođenom djetetu pripada do navršene jedne godine života.

Dokumentacija:
– izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče,
– dokaz o ličnom identitetu roditelja,
– dokaz o prebivalištu.

  1. Novčana pomoć u školovanju

Pravo na novčanu pomoć u školovanju podrazumijeva nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole na području Glavnog grada koji su blagovremeno upisani u školu i novčane pomoći za kupovinu školskog pribora djeci osnovno-školskog uzrasta, koja ovu vrstu pomoći ne ostvaruju po drugom osnovu, a čiji su roditelji korisnici Materijalnog obezbjeđenja porodice.

  1. Besplatni odmor i rekreacija

– Ovo pravo ostvaruju djeca osnovno – školskog uzrasta, iz porodica sa lošim materijalnim stanjem, pod uslovom da ovo pravo ne ostvaruju po odredbama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.
– Na utvrđivanju prioriteta u ostvarivanju ovog prava, pored materijalnog stanja porodice, utiču i sledeći kriterijumi:
– broj djece u porodici;
– zdravstveno stanje djeteta i članova porodice;
– uspjeh i ponašanje djeteta u školi i
– druge okolnosti prema procjeni Sekretarijata za socijalno staranje ( đaci pješaci i dr.).
Listu korisnika utvrđuje Sekretarijat za socijalno staranje na osnovu podataka dobijenih od gradskih opština, centra za socijalno rad, osnovnih škola, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata.

  1. Besplatni dnevni obrok

Ovo pravo ostvaruju porodice, članovi porodice i lica pod starateljskom zaštitom, koja se zbog materijalnih, zdravstvenih, stambenih i drugih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe.
Izuzetno, ovo pravo mogu ostvariti i lica bez prebivališta i smještaja, koja se nađu u stanju socijalne potrebe (beskućnici, prolaznici i sl.).

Lica u stanju socijalne potrebe:

– bez redovnih primanja,
– korisnici MOP-a, naknade za njegu i pomoć drugog lica i lične invalidnine shodno odredbama zakona o socjalnoj i dječjoj zaštiti, kao i lica sa najnižom penzijom.

Prednost u ostvarivanja ovog prava imaju:

– samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok;
– lica sa tjelesnim, mentalnim i senzornim smetnjama, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima;
– beskućnici, prolaznici i sl.

Postupak za ostvarivanje ovog prava pokreće Sekretarijat za socijalno staranje, objavljivanjem oglasa najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.
Oglas se objavljuje putem sredstava javnog informisanja i isticanjem na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Oglas sadrži:

– broj korisnika dnevnih obroka,
– uslovi za dodjelu dnevnih obroka,
– dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova,
– mjesto pripremanja i način korišćenja dnevnog obroka,
– rok za podnošenje prijava.

Po prijavama na oglas odlučuje Komisija, koju čine predstavnik Sekretarijata za socijalno staranje, Centra za socijalni rad, organizacije Crvenog krsta i udruženja penzionera.
Komisija utvrđuje redosled kandidata, koji ispunjavaju uslove oglasa i sačinjava Listu korisnika.

  1. Izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje Sekretarijat vodi službenu evidenciju

– zahtjev.

Uvjerenje se izdaje odmah a najkasnije u roku od 8 dana.

Obrasce možete preuzeti OVDJE.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica