ENG

Saobraćaj

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti saobraćaja, ostvaruju se u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, i to:

1. Izdavanje odobrenje za potpuno ili djelimičnu zabranu saobraćja za vrijeme izvodjenja radova prekopa kolovoza, trotora ili drugih saobraćajnih površina, radi priključenja objekta na komunalnu infrastrukturu i dr.

Dokumenta:
– pisani zahtjev
– gradjevinska dozvola za objekat koji se priključuje na komunalnu infrastrukturu, odnosno dokaz o vlasništvu na objektu koji se priključuje,
– skicu trase radova,
– protokol o regulaciji saobraćaja u posebnim uslovima izdat od strane „Putevi“ d.o.o.,
– potvrdu da je uplaćen iznos „Putevi“ d.o.o., za dovoljenje kolovoza, trotoara ili druge saobraćajne površine u stanje u kojem su bile prije početka izvodjenja radova;
– katastar postojećih instalacija (tt, elektro, hidro i dr),
– dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 33,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

2. Odobrenje za kretanje teretnih motornih vozila u zabranjem zonama, za dovoz materijala za potrebe objekta u izgradnji ili rekonstrukciji;

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– gradjevinska dozvola za objekte u izgradnji – rekonstrukciji,
– važeće saobraćajne dozvole za vozila koja će se kretati u zabranjenim zonama,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€,
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

3. Odobrenje za kretanje u zonama zabranjenim za teretni saobraćaj, za teretna vozila koja vrše snabdijevanje maloprodajnih i ugostiteljskih objekata

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– odobrenje za rad,
– važeće saobraćajne dozvole za vozila kojima se vrši snabdijevanje,
– dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

4. Odobrenje za izgradnju privremenih parkirališta

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– kopiju plana i posjedovni list,
– ugovor o zakupu zemljišta ako podnosilac zahtjeva nije vlasnik istog,
– šemu saobraćaja sa organizacijom parkiranja i načinom priključenja na javni put,
– katastar postojećih instalacija,
– dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 18,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

Ako se vrši naplata parkiranja dostaviti i dokaz o registraciji djelatnosti upravljanja, održavanja, pružanja usluga i korišćenja javnih parkirališta.

5. Rezervacija parking mjesta na opštem parkiralištu pravnim licima ili preduzetnicima

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– potvrda o registraciji kod CRP
– dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

6. Rezervacija za parking mjesta za invalidna lica

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– dokaz o stepenu invaliditeta

7. Izdavanje odobrenja za povremena parkirališta i garaže

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– skica saobraćajnog rješenja za povremeno parkiralište (horizontalna i vertikalna signalizacija), rampe
– kopija plana i posjedovni list,
– saglasnost vlasnika zemljišta ili parkinga, odnosno Ugovor o njegovom korišćenju u svrhu naplate.
– dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

8. Izdavanje licence za javni prevoz putnika – auto taksi prevoz

Dokumenta:
– pisani zahtjev;
– Ovjerena fotokopija potvrde o registraciji u CRPS u Podgorici, kao i dokumenta iz kojeg se vidi da je prevoznik registrovan za djelatnost auto – taksi prevoza (ugovor o osnivanju / statut, ako je prevoznik privredno društvo).
– Potvrda Uprave policije, da pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, ili fizičko lice:
– nije bilo osuđivano za krivična djela protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine, prava iz rada, platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja, životne sredine;
– da mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;
– nije osuđivano za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana;

Lice koje je bilo osuđivano i kojem su prestale pravne posljedice osude, ispunjava uslov dobrog ugleda.

– Potvrda područnog organa za prekršaje da pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, ili fizičko lice:
– nije u posljednje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, više od dva puta, pravosnažnom odlukom nadležnog organa za prekršaje, kažnjavano za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti: prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ili propisima u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, bezbjednosti saobraćaja, javnim putevima, prevozom opasnih materija, povredom prava po osnovu rada i nelegalnog zapošljavanja, nelojalnom konkurencijom, korupcijom, ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence, odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora, novčanom kaznom većom od 1500,00 eura za pravno lice, odnosno 800,00 eura za fizičko lice.

Za lice odgovorno za prevoz:
– ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
– ovjerena fotokopija radne knjižice,
– obrazac JPR (jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika) – Poreska uprava,
– certifikat o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju (Centar za stručno osposobljavanje – Podgorica), za preduzetnika, odnosno lice odovorno za prevoz u pravnom licu.

NAPOMENA:
Certifikat nije potreban za lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu drumskog smjera.

Za vozilo (mora se imati u vlasništvu, zakupu ili lizingu najmanje jedno vozilo):
– Ovjerena fotokopija važeće saobraćajne , a za vozilo u zakupu / lizingu i ugovor o zakupu / lizingu. Ugovor o zakupu mora biti ovjeren kod notara i kod Direkcije javnih prihoda. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje šest mjeseci. Vozilo u zakupu / lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.
– važeću potvrdu o ispunjenosti posebnih uslova za vozilo (Masinski fakultet – Podgorica, tel.234 019)
– Ovjerena fotokopija zaključenog ugovora o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja;
– Potvrda o ispunjavanju estetsko-ekspolotacionih uslova ( Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj)

– dokaz o uplaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

Za izdavanje licence uplaćuje se naknada u iznosu od 300 eura na račun 550-3574-31 (licenca – Budžet Glavnog grada Podgorice).

9. Izdavanje odobrenja za izvod licence za pojedina vozila, kao i izvoda licence:

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– Ovjerena fotokopija važeće saobraćajne dozvole i izvoda licence (ukoliko se mijenja izvod licence zbog promjene vozila), a za vozilo u zakupu / lizingu i ugovor o zakupu / lizingu. Ugovor o zakupu mora biti ovjeren kod notara i kod Direkcije javnih prihoda. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje šest mjeseci. Vozilo u zakupu / lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.
– važeću potvrdu o ispunjenosti posebnih uslova za vozilo (Masinski fakultet – Podgorica, tel.234 019)
– Ovjerena fotokopija zaključenog ugovora o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja;
– Potvrda o ispunjavanju estetsko-ekspolotacionih uslova ( Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj)
– Dolaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19
Za izdavanje odobrenja za izvod licence uplaćuje se naknada u iznosu od 10 eura po izvodu licence za svako prijavljeno vozilo, na račun 832-2049-64 (izvod licence – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva).
Dokaz o uplati se dostavlja prilikom preuzimanja rješenja o izdavanju licence i izvoda licence.

10.Izdavanje taksi legitimacije za taksi vozača

Dokumenta:
– pisani zahtjev, (podnosi fizičko ili pravno lice kod koga će vozač da vozi taksi vozilo),
– rješenje o izdavanju licence,
– ugovor o radu zaključen izmedju poslodavca i vozača,
– uvjerenje o položenom ispitu iz oblasti poznavanja grada,
– fotografiju, dim. 3,00 x 3,50 cm

Ispit iz poznavanja grada polaže se po Programu za polaganje ispita o poznavanju grada, pred Komisijom koju imenuje Gradonačelnik koju čine predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik taksi prevoznika.

Prije polaganja navedenog ispita potrebeno je dostaviti:

– pisani zahtjev,
– dokaz o završenoj SSS,
– dokaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 3,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

11. Izdavanje licence za javni prevoz tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju u slučaju kad je prevoznik fizičko lice:

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– Ovjerena fotokopija potvrde o registraciji u CRPS u Podgorici, kao i dokumenta iz kojeg se vidi da je prevoznik registrovan za djelatnost prevoza robe u drumskom saobraćaju;

– Potvrda Uprave policije , da prevoznik-fizičko lice:
– nije bilo osuđivano za krivična djela protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine, prava iz rada, platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja, životne sredine;
– da mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;
– nije osuđivano za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana;
Lice koje je bilo osuđivano i kojem su prestale pravne posljedice osude, ispunjava uslov dobrog ugleda.

– Potvrda područnog organa za prekršaje da pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu, ili fizičko lice:
– nije u posljednje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, više od dva puta, pravosnažnom odlukom nadležnog organa za prekršaje, kažnjavano za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti: prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju ili propisima u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, bezbjednosti saobraćaja, javnim putevima, prevozom opasnih materija, povredom prava po osnovu rada i nelegalnog zapošljavanja, nelojalnom konkurencijom, korupcijom, ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence, odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora, novčanom kaznom većom od 1500,00 eura za pravno lice, odnosno 800,00 eura za fizičko lice.

Za lice odgovorno za prevoz:
– ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,
– ovjerena fotokopija radne knjižice,
– obrazac JPR (jedinstvena prijava za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika) – Poreska uprava,
– certifikat o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju (Centar za stručno osposobljavanje – Podgorica.
NAPOMENA:
Certifikat nije potreban za lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu drumskog smjera.

Za vozilo (mora se imati u vlasništvu, zakupu ili lizingu najmanje jedno vozilo):
– Ovjerena fotokopija važeće saobraćajne , a za vozilo u zakupu / lizingu i ugovor o zakupu / lizingu. Ugovor o zakupu mora biti ovjeren kod notara i kod Direkcije javnih prihoda. Ugovor o zakupu mora biti sklopljen na najmanje šest mjeseci. Vozilo u zakupu / lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.
– važeću potvrdu o ispunjenosti posebnih uslova za vozilo (Masinski fakultet – Podgorica, tel.234 019)

Dokaz o ispunjavanju finansijske sposobnosti (9.000eura za prvo vozilo, odnosno 5.000 eura za svako sljedeće, koji može biti neki od sljedećih dokumenata:
– pisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući troškove nabavke ili uplate vozila, poslovni prostor i oprema;
– isprava o vlčasništvu nad neopterećenim nekretninama kojima prevoznik odgovara za svoju djelatnost
– garancija banke ili druge finansijske institucije

NAPOMENA: licenca se neće izdati ako prevoznik više od tri mjeseca nije izmirio obaveze po osnovu poreza i diprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

– Dokaz da prevoznik ima u vlasništvu ili zakupu odgovarajući prostor za parkiranje vozila kojima obavlja prevoz, a koji ispunjava minimalne saobraćajno tehničke i ekološke uslove za bezbjedno parkiranje.
– Dokaz da prevoznik ima u vlasništvu prostor, uredjanje, opremu i zaposlene radnike, mašinske ili saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu.

– dokaz o uplaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

Za izdavanje licence uplaćuje se naknada u iznosu od 300 eura na račun 550-3574-31 (licenca – Budžet Glavnog grada Podgorice).

12. Izdavanje odobrenja za prevoz za sopstevene potrebe

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– dokaz o upisu u CRPS
– kopija saobraćajnih dozvola, (ako vozilo nije u vlasništvu Ugovor o zakupu za vozilo, ovjeren kod notara i Poreske uprave),
– ugovor o radu za zaposlenog vozača, ukoliko podnosilac zahtjeva sam ne obavlja prevoz,
– Dokaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 13,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

13.Izdavanje odobrenja kojim se odobrava postavljanje urbanog mobilijara (žardinjera, zaštitno-ukrasnih stubića, zaštitnih ograda, klupa, tendi, suncobrana, rampi i sl) duž ulica, javnih parkirališta, garaža, autobuskih i taksi stajališta.

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– situacija,
– dokaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 23,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

14.Izdavanje dozvole za vanredni prevoz

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– podaci o putnom pravcu kuda će proći vandredni prevoz, sa podacima o vozilu, podacima o teretu i vrsti tereta koji se prevozi,
– važeća fotokopija saobraćajna dozvole,
– dokaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 8,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

15. Izdavanje saobraćajne saglasnosti na projektnu dokumentaciju za:
– priključak prilaznog puta na opštinski,
– priključak i ukrštanje nekategorisanog puta na opštinski put,
– postavljenje telegrafskih i telefonskih, vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvjetljavanje, mjesto ukršanja opštinskog puta sa željezničkom prugom i drugih sličnih objekata i postrojenja u zaštinom pojasu opštinskog i nekategorisanog puta,
– priključenje komercijalnog objekta na opštinski i nekategorisani put.

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– projektna dokumentacija (tehnički uslovi),
– dokaz o uplati lokalne aministrativne takse u iznosu od 10,00€
– uplata na žiro račun br. 550-3026777-19

Obrasci:

1. Zahtjev za izvršenje pregleda taxi vozila
2. Zahtjev za promjenu izvoda iz licence
3. Zahtjev za taxi legitimaciju
4. Vanredni prevoz
5. Prijava za polaganje ispita iz poznavanja grada

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica