ENG

Prava po zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti

07/07/2020

Građanska prava po zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti, ostvaruju se u Sekretarijatu za socijalno staranje, i to:

1. Lična invalidnina:

Dokumentacija:
– zahtjev,
– medicinska dokumentacija,
– dokaz nadležnog organa pod kojim okolnostima je lice zadobilo ranu, povredu ili ozljedu, a ako je u pitanju oboljenje potrebna je medicinska dokumentacija,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o državljanstvu.

Rok: Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana

2. Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica

Dokumentacija:
– zahtjev,
– medicinska dokumentacija.

Rok: Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana

3. Ortopedski dodatak

Dokumentacija:
– zahtjev ,
– ljekarska dokumentacija.

Rok: Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana

4. Porodična invalidnina

Dokumentacija:
– zahtjev za porodičnu invalidninu,
– izvod iz matične knjige rođenih za lice koje traži to pravo,
– izvod iz matične knjige umrlih za lice po osnovu koga se ostvaruje to pravo,
– izvod iz matične knjige vjenčanih.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

5. Novčana naknada materijalnog obezbjeđenja

Novčana naknada borcima, vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i porodičnim invalidima

Dokumentacija:
– zahtjev,
– dokaz o svojstvu borca, vojnog invalida, civilnog invalida i porodičnog invalida,
– dokaz da nije u radnom odnosu,
– dokaz da nije korisnik penzije,
– dokaz da se ne bavi samostalnom djelatnošću,
– dokaz da nije uživaoc staračke naknade poljoprivrednika,
– dokaz da nije uživaoc materijalnog obezbjeđenja porodice,
– uvjerenje o kućnoj zajednici.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

6. Porodični dodatak

Dokumentacija:

– zahtjev,
– dokaz da je pokojnik po osnovu kojeg se ostvaruje to pravo bio uživaoc prava na dodatak za njegu i pomoć,
– dokaz o srodstvu lica po osnovu koga se ostvaruje to pravo,
– uvjerenje o kućnoj zajednici,
– dokaz da podnosilac zahtjeva nije uživaoc penzije ili nekog drugog redovnog mjesečnog primanja.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

7. Zdravstvena zaštita i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite

Korisnici prava koji nijesu osigurani po drugom osnovu , imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvene zaštite, po propisima iz oblasti zdravstva.

Pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite,imaju i članovi porodice korisnika prava, ukoliko nijesu osigurani po drugom osnovu.

Dokumentacija:
– zahtjev,
– dokaz da lice nije u radnom odnosu,
– dokaz da nije korisnik penzije,
– dokaz da nema prihoda od poljoprivredne djelatnosti,
– dokaz da nije uživaoc staračke naknade poljoprivrednika,
– dokaz da nije uživaoc materijalnog obezbjeđenja porodice.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

8. Besplatna i povlašćena vožnja

Korisnici po ovom Zakonu imaju pravo na besplatnu vožnju kada ga nadležni organ uputi ili pozove u drugo mjesto radi pregleda kod ljekarske komisije.
Pravo iz gornjeg stava ima i pratilac vojnog invalida, odnosno civilnog invalida rata, ako je korisnik dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica.
Vojni invalid i civilni invalid ima pravo na povlašćenu vožnju u unutrašnjem saobraćaju željeznicom, autobusom i avionom i to:
1. Tri putovanja godišnje željeznicom ili autobusom uz povlasticu od 75% od redovne cijene;
2. Dva putovanja godišnje avionom uz povlasticu od 50% od redovne cijene;
3. Korisnik porodične invalidnine ima pravo na jednu povlašćenu vožnju godišnje u unutrašnjem saobraćaju željeznicom ili autobusom uz povlasticu od 75% od redovne cijene.
Sva ova prava se koriste na sledeći način:
Korisnik kupi kartu i nakon obavljenog putovanja, ovom Sekretarijatu podnosi zahtjev za refundaciju tih troškova, a kao dokaz o izvršenom putovanju podnosi vozne ili autobuske karte. Nakon toga ovaj Sekretarijat će donijeti odgovarajuće rješenje i dostaviti ga na isplatu Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana

9. Pogrebni troškovi

Dokumentacija:
– zahtjev,
– izvod iz matične knjige umrlih,
– dokaz da pokojnik nije bio uživaoc penzije ili da nije bio u radnom odnosu,
– račun o pogrebnim uslugama na ime podnosioca zahtjeva.

Odlučuje se rješenjem u roku od 30 dana.

10. Uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Dokumentacija:
– zahtjev.

Uvjerenje se izdaje odmah a najkasnije u roku od 8 dana.

Obrazac: Zahtjev za izdavanje uvjerenja – boračko-invalidska zaštita

Dokumentacija:
– zahtjev

Obrasci:

1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica