ENG

Planiranje i uređenje prostora i zaštita životne sredine

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti planiranja i uređenja prostora i zaštite životne sredine, ostvaruju se u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, i to:

1. Utvrđivanje lokacije za:

*Izgradnju objekata (stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih)

Akt: Urbanističko-tehnički uslovi

Potrebna dokumentacija:
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;

Žiro račun: administrativna taksa za fizička i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

*Rekonstrukcija objekata (stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih)

Akt: Urbanističko-tehnički uslovi

Potrebna dokumentacija:
– Građevinska dozvola; (ili upotrebna)
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;

Žiro račun: administrativna taksa za fizička i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

*Nadgradnja objekata (stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih)

Akt: Urbanističko-tehnički uslovi

Potrebna dokumentacija:
– Građevinska dozvola;
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Saglasnost skupštine etažnih vlasnika;
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;

Žiro račun: administrativna taksa za fizička i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

2. Utvrđivanje urbanističko-tehnilčkih uslova za rekonstrukciju fasadnog zida kolektivnih i individualnih objekata

Akt: – Urbanističko-tehnički uslovi
Rok: – 30 dana

Potrebna dokumentacija:
– Građevinska dozvola;
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Odluka Skupstine etaznih vlasnika;
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;

Žiro račun: administrativna taksa za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

3. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata na kojima nije predviđeno donošenje DUP-ova

Akt: – Rješenje
Rok: – 30 dana

Potrebna dokumentacija:
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Situacija rješenja objekta;
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;

Žiro račun: za fizička i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

4. Rješenje o izdavanju građevinske dozvole

Rješenje o izdavanju građevinske dozvole

Akt: -Rješenje
Rok: -30 dana

Potrebna dokumentacija:
– Dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ako je u pitanju izgradnja objekata;
– Glavni projekat;
– Izvještaj komisije za tehničku kontrolu da je glavni projekat urađen u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, tehničkim i
drugim propisima;
– Dokaz o plaćenoj naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

5. Izdavanje građevinske dozvole za nadgradnju

Akt: – Rješenje
Rok: – 30 dana

Potrebna dokumentacija:
– Građevinska dozvola;
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Glavni projekat;
– Analiza statike i seizmike;
– Taksa na Urbanističko-tehničke uslove zavisi od površine i namjene objekta;
– Odluka skupštine etažnih vlasnika;
– akt o ponudi prava preče kupovine;

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

6. Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju fasadnog zida

Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju fasadnog zida

Akt: – Rješenje
Rok: – 30 dana

Potrebna dokumentacija:
– Dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na objekat radi rekonstrukcije objekta, list nepokretnosti, kopija plana;
– Glavni projekat;
– Dokaz o plaćenoj naknadi za komunalno opremanje građeviskog zemljišta;
– Odluka Skupštine etažnih vlasnika.

7. Pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u poslovne prostorije

Za pretvaranje:
– Upotrebna dozvola;
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);
– Skica prostora;
– Saglasnost skupštine etažnih vlasnika;

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

Iznos takse: 50 eura

8. Izdavanje odobrenja radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu

Akt: -Rješenje
Rok: -7 dana od izvršenog tehničkog pregleda

Potrebna dokumentacija:
– Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu sa predlogom za izdavanje upotrebne dozvole;

Izjave:
– izvođača radova;
– nadzornog inžinjera;
– vodećeg projektanta;

9. Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Akt: – Uvjerenje
Rok: – 15 dana

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

Iznos takse: 3,5 EUR

10. Uvjerenje o namjeni zemljišta za katastarske parcele koje se nalaze van granica GUP-a

Akt: – Uvjerenje
Rok: – 15 dana

Potrebna dokumentacija:
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

Iznos takse: 3,5 EUR

11. Izdavanje izvoda iz planova detaljne razrade

Akt: – Izjašnjenje
Rok: – 15 dana

Potrebna dokumentacija:
– Original list nepokretnosti, kopija plana (ne stariji od 6 mjeseci);

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:
Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

Iznos takse: 20 EUR

12. Izdavanje odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata

Izdavanje odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata (garaža, ostave, ljetnje kuhinje, kotlarnice, ograde, bunari, septičke jame, uređaji za grijanje i hlađenje u funkciji osnovnog objekta i drugi slični objekti, …)

Akt: -Rješenje
Rok: – 15 dana

Potrebna dokumentacija:
– dokaz o pravu svojine na zemljištu;
– skica i položaj pomoćnog objekta na urbanističkoj parceli (situacija);
– građevinska dozvola za objekat uz koji se gradi pomoćni objeka;
– protivpožarna saglasnost za objekat tipa kotlarnice;
– vodna saglasnost za izgradnju bunara i septičkih jama.

Žiro račun: za fizicka i pravna lica:

Budžet Glavnog grada
550-3026777-19

Iznos takse: 20 EUR

13. Odlučivanje o potrebi procjene uticaja projekta na životnu sredinu

Odlučivanje o potrebi procjene uticaja projekta na životnu sredinu

Akt: -Rješenje da li je ili nije potrebna procjena uticaja
Trajanje postupka: -19 dana

Potrebna dokumentacija:
– Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (popunjen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu)

14. Određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Akt: -Odluka
Trajanje postupka: -55 dana

Potrebna dokumentacija:
– Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu (popunjen u skladu sa Pravilnikom)

15. Odlučivanje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Odlučivanje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Akt: -Rješenje o davanju saglasnosti ili odbijanju davanja saglasnosti na Elaborat
Trajanje postupka: -55 dana

Potrebna dokumentacija:
– Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ;
– Elaborat (urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu).

16. Izdavanje integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu i
materijalna dobra

Izdavanje integisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

Akt: -Rješenje o davanju saglasnosti ili odbijanju davanja saglasnosti na Elaborat
Rok: -120 dana (zakonom je definisana i mogućnost produženja ali ne duže od 240 dana)

Potrebna dokumentacija:
– Zahtjev za izdavanje dozvole (popunjen u skladu sa Pravilnikom);
– Projekat za planirano, odnosno izgrađeno postrojenje;
– Izvještaj o poslednjem tehničkom pregledu;
– plan vršenja monitoringa, rezultate mjerenja zagađivanja elemenata životne sredine i drugih parametara u toku trajanja probnog rada;
– Plan upravljanja otpadom;
– Plan mjera za efikasno korišćenje energije;
– plan mjera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posljedica;
– plan mjera za zaštitu životne sredine poslije prestanka rada i zatvaranja postrojenja;
– akt o pravu korišćenja prirodnih bogatstava;
– Izjava kojom potvrđuje da su informacije sadržane u zahtjevu istinite, tačne, potpune i dostupne javnosti.

Takođe, zavisno od postrojenja, se prilaže:

– za nova postrojenja – saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i
saglasnost na procjenu opasnosti od udesa u skladu sa posebnim propisima;
– za postojeća postrojenja – saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, odnosno
program mjera zaštite životne sredine, saglasnost na procjenu opasnosti od udesa u skladu sa posebnim propisima, kao i program mjera
prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisani uslovima.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica