ENG

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa

07/07/2020

Građanska prava vezana za ovjeru potpisa, rukopisa, prepisa i uvjerenja, ostvaruju se u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu.

Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa vrši se pred ovlašćenim službenikom u šalter sali Glavnog grada, Ul. Njegoševa br.20.

Poslovi ovjere obavljaju se na osnovu Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list CG”, br. 85/18) i Odluke o lokalnim administrativnim taksama propisano (“Službeni list CG –opštinski propis “ br. 54/19).

  1. Za ovjeru potpisa (punomoćja, lične izjave):

Stranka može da pred ovlašćenim službenikom svojeručno potpiše ispravu ili prizna za svoj potpis koji se već nalazi na ispravi (lične izjave, punomoćja).

Potrebna dokumentacija:
– Najmanje dva primjerka dokumenta čiji se potpis ovjerava
– Obavezno prisustvo potpisnika sa ličnom kartom
– Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 3,00 EUR-a po jednoj ovjerenoj stranici (polutabak).
– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

  1. Za ovjeru rukopisa:

Podnosilac isprave u rukopisu pred ovlašćenim službenikom priznaje da je isprava napisana njegovom rukom.

Potrebna dokumentacija:

– Najmanje dva primjerka rukopisa koji se ovjerava
– Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 2,00 EUR-a po svakom polutabaku kopije.
Polutabakom se smatra list od dvije stranice.

– Primalac: Budžet Glavnog
– Žr.br. 550-3026777-19

Kada je dokument čiji se potpis ovjerava pisan na stranom jeziku, prilaže se i ovjereni prevod. Taksa se u tom slučaju uvećava za 30%.

  1. Za ovjeru prepisa podnosi se:

– Original dokumenta i najmanje dva prepisa
– Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 2,00 EUR-a po svakom polutabaku kopije.
– Primalac: Budžet Glavnog
– Žr.br. 550-3026777-19

Prepis se upoređuje sa izvornikom (originalom) u pravopisu, interpunkciji ili skraćivanju riječi. Ako su u originalu vršene ispravke, preinačenja, brisanja, precrtavanja ili dodavanja, to se navodi u potvrdi o ovjeri prepisa. Na ovaj način postupa se i kada je isprava pocijepana ili oštećena.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica