ENG

Oglasna strana

Zahtjev podnosioca projekta Ljekočević Marina za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

30.03.2018

Zahtjev podnosioca projekta Gojačaj Artona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

30.03.2018

Zahtjev nosioca projekta “MTEL” d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

30.03.2018

Zahtjev nosioca projekta Bečić Bojana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

30.03.2018

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

30.03.2018

Javni oglas za radno mjesto: Mlađi/a spasilac/ilja-vatrogasac/kinja-referent/kinja – 25 izvršilaca

28.03.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Milina” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

28.03.2018

Zahtjev nosioca projekta Anđušić Dragan za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

28.03.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Vukićević Company” d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

28.03.2018

Zahtjev nosioca projekta Camaj Vinko za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

27.03.2018

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ica I – Samostalni/a savjetnik/ica za zaštitu životne sredine

23.03.2018

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine

23.03.2018

Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica – 2 izvršioca

21.03.2018

Rješenje nosiocu projekta Vukčević Zoranu kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

21.03.2018

Odluka o poništenju javnog oglasa za davanje koncesije za eksploataciju deponijskog biogasa

20.03.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica