ENG

Oglasna strana

Odluka o dodjeli stipendija

Vendimi mbi ndarjen e bursave

17.01.2019

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

14.01.2019

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

11.01.2019

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

11.01.2019

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

10.01.2019

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

10.01.2019

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA

RANG LISTA E STUDENTEVE DHE NXENESVE TE SHKOLLAVE

09.01.2019

Obavještenje o podnijetom zahtjevu – Montecco INC doo

31.12.2018

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije 

 

28.12.2018

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

28.12.2018

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

27.12.2018

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

26.12.2018

Zahtjev nosioca projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

26.12.2018

Rješenje nosiocu projekta „MTEL“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

25.12.2018

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII

1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi

Propozim Vendimi mbi emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz,

2.Predlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad FK “Dečić”- Tuzi

Propozimi i Vendimit për marrjen e të drejtave dhe obligimeve themeluese mbi KF “Deçiq”- Tuz,

3.Predlog Odluke o pokretanju postupka za donošenje Statuta opštine Tuzi

Propozim Vendimi mbi inicimin e procedurës për sjelljen e Statutit të komunës së Tuzit,

4.Predlog Odluke o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi za 2019.godinu

Propozim Vendimi mbi Buxhetin e komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz për vitin 2019.

25.12.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica