ENG

Oglasna strana

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine

26.11.2018

Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Predlog Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Propozim Vendimi mbi shkurtimin e mandatit të këshilltarëve/eve në Kuvendin e komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

26.11.2018

Rješenje nosiocima projekta „Master Inženjering“ d.o.o. i ”Gufo” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

23.11.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Apolon” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

23.11.2018

Saziv III sjednice Skupštine Gradske opštine Golubovci

Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na III sjednicu Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci

16.11.2018

Javni konkurs za potrebe Službe skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Konkurs publik për nevoja të Shërbimit të kuvendit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

Obrazac za prijavu na slobodno radno mjesto/ Formular për paraqitje në vend pune të lirë

16.11.2018

Saziv za X sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi – Rendi i ditës për seancën e X;

16.11.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

14.11.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

14.11.2018

Rješenje nosiocu projekta „Bekom-CO“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

14.11.2018

Rješenje “Fishta Export Import” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

14.11.2018

Rješenje nosiocu projekta, „GP Mićoni“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

09.11.2018

Rješenje nosiocu projekta Radinović Božidaru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

09.11.2018

Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu – Fishta Export Import d.o.o.

08.11.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d.  za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

07.11.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica