ENG

Oglasna strana

U MZ Dajbabe održaće se radionica na temu: “Aktivnosti koje se sprovode na dijelu trase puta “Jugozapadna obilaznica”

21.01.2019

Javni konkurs za popunu radnog mjesta:Sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

18.01.2019

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a administrator/ka Glavnog grada

17.01.2019

Odluka o dodjeli stipendija

Vendimi mbi ndarjen e bursave

17.01.2019

Zahtjev nosioca projekta „Hard Discount Laković“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

14.01.2019

Rješenje nosiocu projekta, „Red Plus“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

11.01.2019

Rješenje nosiocu projekta Škatarić Ivici kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

11.01.2019

Zahtjev nosioca projekta „KIPS“ d.o.o. Podgorica za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

10.01.2019

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta statusa Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

10.01.2019

RANG LISTA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA

RANG LISTA E STUDENTEVE DHE NXENESVE TE SHKOLLAVE

09.01.2019

Obavještenje o podnijetom zahtjevu – Montecco INC doo

31.12.2018

Javni poziv za saradnju i partnerstvo za borbu protiv korupcije 

 

28.12.2018

Pravilnik o dodjeli finansijskih sredstava u oblasti kulture putem pomoći, donacija ili sponzorstava

28.12.2018

Rješenje nosiocu projekta „Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

27.12.2018

Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2018. godinu

26.12.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica