ENG

Oglasna strana

  1. Saziv za VIII sjednicu ; Rendi i ditës për seancën e VIII,

2. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

3. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë,

4. Odluka o imenovanju potpredsjednika Vendim mbi emërimin e nënkryetarit,

5. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

6. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë ,

7. Odluka o imenovanju potpredsjednika ; Vendim mbi emërimin e nënkryetarit ,

8. Predlog za V.D. sekretara Skupštine ; Propozim për U.D. të sekretarit të Kuvendit,

9. Rješenje o imenovanju V.D. sekretara Skupštine ; Aktvendimi mbi emërimin e U.D. të sekretarit të Kuvendit

05.07.2018

Saziv Prve sjednice Skupštine Glavnog grada

I sjednica: 6. jul 2018. godine

1. Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice,
2. Izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice

22.06.2018

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama

Vendim mbi shpërndarjen e mjeteve Organizatave joqeveritare

 

22.06.2018

Objava rezultata konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine

Izvještaj o otvaranju koverte sa naznakom “Podaci o autoru”

Zapisnik sa sjednice žirija i odlika žirija

Završni izvještaj žirija

 

22.06.2018

Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

19.06.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

18.06.2018

Javni poziv-žetva žitarica 2018.

14.06.2018

Konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede

12.06.2018

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija po Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

11.06.2018

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje u saradnji sa Vinskom akademijom Crne Gore organizuje obuku uslužnog osoblja  u restoranima i hotelima

11.06.2018

Rang lista  projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni po  Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

11.06.2018

Javni konkurs za radno mjesto: Pomoćnik/ica direktora/ice Službe za zajedničke poslove

04.06.2018

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansiranje nevladinih organizacija za 2018 godinu

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Tuzi, opredujeljenih nevladinim organizacijama za 2018 godinu

Vendim mbi përcaktimin e fushave prioritare për financimin e organizatave joqeveritare për vitin 2018.

Konkurs publik për shpërndarjen mjeteve nga buxheti i komunës së Tuzit, të planifikuara për organizata joqeveritare për vitin 2018.

30.05.2018

Rješenje nosiocu projekta Glavni grad Podgorica kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

23.05.2018

Rješenje nosiocu projekta Stanković Danku kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

18.05.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica