ENG

Oglasna strana

Rješenje nosiocu projekta ”Montenro Petrol” d.o.o kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Rješenje nosiocu projekta „Čistoća“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Telenor’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

25.07.2018

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi

19.07.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

18.07.2018

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

18.07.2018

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku- nabavka cisterne za prevoz pijaće vode

17.07.2018

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu.

10.07.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

06.07.2018

  1. Saziv za VIII sjednicu ; Rendi i ditës për seancën e VIII,

2. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

3. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë,

4. Odluka o imenovanju potpredsjednika Vendim mbi emërimin e nënkryetarit,

5. Propratni akt predlog za potpredsjednika ; Akti përcjellës propozimi për nënkryetarë ,

6. Saglasnost na odluku predsjednika za potpredsjednika ; Pëlqim në vendim të kryetarit për nënkryetarë ,

7. Odluka o imenovanju potpredsjednika ; Vendim mbi emërimin e nënkryetarit ,

8. Predlog za V.D. sekretara Skupštine ; Propozim për U.D. të sekretarit të Kuvendit,

9. Rješenje o imenovanju V.D. sekretara Skupštine ; Aktvendimi mbi emërimin e U.D. të sekretarit të Kuvendit

05.07.2018

Saziv Prve sjednice Skupštine Glavnog grada

I sjednica: 6. jul 2018. godine

1. Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Glavnog grada – Podgorice,
2. Izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice

22.06.2018

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama

Vendim mbi shpërndarjen e mjeteve Organizatave joqeveritare

 

22.06.2018

Objava rezultata konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine

Izvještaj o otvaranju koverte sa naznakom “Podaci o autoru”

Zapisnik sa sjednice žirija i odlika žirija

Završni izvještaj žirija

 

22.06.2018

Dnevni red za VII posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glevnog grada- Tuzi / Rendi i ditës për séance e VII të veçantë të Kuvendit të Komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

19.06.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica