ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – kurir/ka u Sekretarijatu za saobraćaj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent kurir

27.04.2022

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za poslove u „Kući zdravlja”, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja - upisničar/ka - arhivar/ka dostavljač/ica pošte u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent upisničar

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca direktora/ice za poslove utvrđivanja i naplate lokalnih prihoda i Odjeljenja za postupanje po žalbama poreskih obveznika u Upravi lokalnih javnih prihoda

Obavještenje kandidatima Pomoćnik direktora Uprave lokalnih javnih prihoda

27.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za regulaciju saobraćaja i puteva u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada – 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj

27.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za poljoprivredu u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica konobar/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

26.04.2022

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja u okviru ReLOaD2 programa

NEDOSTAJUĆA DOKUMENTACIJA I DISKVALIFIKOVANI PROJEKTI Klaster Centralni region FINAL

26.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni Samostalni/a savjetnik/ca III - za opšte poslove u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada

22.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Šef kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

22.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za LGBTIQ lica u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Šef kancelarije za LGBTIQ lica

22.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja - tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada Referent tehnički sekretar

22.04.2022

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2022. godinu

Javni konkurs
Obrazac 1 Prijava
Obrazac 3 Pregled budžeta i plan potrošnje
Obrazac 2 Projektna forma
Obrazac 4 Logički okvir rada
Obrazac 5 Izjava ovlašćenog lica

20.04.2022

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke Sekretarijata za podršku biznis zajednici, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada

20.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

20.04.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica