ENG

Služba za odnose sa javnošću

Rukovodilac: Petar Drašković

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 065
E-mail: prsluzba@podgorica.me
Fax:


   1) izradu i sprovođenje programa rada Službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga Službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga Službe;

   2) pripremu i objavljivanje informacija za domaću i međunarodnu javnost o aktivnostima organa i službi Glavnog grada; objavljivanje procjene analize odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi Skupština i gradonačelnica u skladu sa Statutom Glavnog grada; selekciju i obradu informacija radi objavljivanja na web sajtu Glavnog grada i društvenim mrežama;

   3) obradu podataka iz izvještaja o radu, realizaciji planova i projekata gradonačelnice, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja (o rezultatima javne rasprave, saradnji i partnerstvu sa civilnim sektorom i sl.);

   4) promociju ostvarivanja funkcije Skupštine, gradonačelnice, lokalne uprave i javnih službi;

   5) pripremu publikacija i drugih materijala;

   6) pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl.;

   7) ažuriranje web sajta Glavnog grada iz svog djelokruga;

   8) pripremu i distribuciju pregleda vijesti iz medija;

   9) sprovođenje postupka za slobodan pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

   10) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga Službe;

   11) pripremu informacija za medije iz djelokruga Službe gradonačelnice i njihovu obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

   12) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga Službe u skladu sa zakonom;

   13) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje Služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, opreme, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

        14) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica