ENG

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada

VD Zaštitnika: Milica Radunović dipl. pravnik

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 245 846
E-mail: zastita.imovine@podgorica.me


Odlukom o orgabnizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 038/18 od 02.11.2018, 043/18 od 28.11.2018, 006/20 od 13.02.2020, 010/20 od 12.03.2020, 036/21 od 09.11.2021) formirana je Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada koja vrši poslove  vrši poslove koji se odnose na:
   1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
   2) izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
   3) sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
   4) preduzimanje mjera i ulaganje pravnih sredstava radi zaštite imovinskih prava i interesa Glavnog grada;
   5) pravnu zaštitu imovine i imovinskih i drugih prava Glavnog grada, njegovih organa i službi;
   6) zastupanje pred sudovima u parničnom, vanparničnom, izvršnom i upravnom postupku i u upravnom sporu;
   7) davanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima na zahtjev organa ili službe čija imovinska prava i interese zastupa;
   8) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
   9) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;
   10) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
   11) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Građanskom birou na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
   12) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije i službenih zgrada i prostorija koje koristi više organa uprave, opreme, prevoznih sredstava i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
   13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada ima položaj zakonskog zastupnika Glavnog grada u vršenju poslova zaštite imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada pred sudovima i drugim državnim organima.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica