ENG

Direkcija za imovinu

Direktor: Mladen Ilić, dipl.pravnik

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: +382 20 625-607, +382 625-618, +382 67/ 652-595
E-mail: direkcija.imovina@podgorica.me, imovina@t-com.me


 

Direkcija za imovinu vrši poslove koji se odnose na:

  • stručne i sa njima povezane upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima i ovlašćenjima na državnoj imovini kojom raspolaže i koju koristi Glavni grad i njegovi organi, vodi evidenciju te imovine i podnosi Skupštini izvještaj o stanju imovine; pokreće postupak za upis prava na nepokretnostima; pokreće postupak prenosa prava na građevinskom zemljištu i vrši obradu akata o prenosu prava na građevinskom zemljištu; daje podatke organima Glavnog grada na osnovu evidencije koju vodi; priprema propise i vrši obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Glavnog grada (odluke, ugovori, rješenja); daje mišljenje na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Glavni grad; priprema i zaključuje ugovore o zakupu gradskog građevinskog zemljišta; priprema i zaključuje ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za razvoj preduzetništva; vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjene upisa prava na nepokretnostima;
  • pokreće postupak eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupa Glavni grad do okončanja postupka; priprema predloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave; vodi postupak i rješava o predaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određenoj planom;
  • vrši upravni nadzor nad radom Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice u pogledu upravljanja i korišćenja poslovnog prostora.Direkcija za imovinu vrši i poslove zastupanja Glavnog grada pred sudovima i drugim organima i preduzima mjere i ulaže pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Glavnog grada; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupcima transformacije privrednih subjekata.

Poslovi iz prethodnog stava organizuju se na nivou sektora.

  • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika o pitanjima iz djelokruga svoga rada;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Direkcije, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada u ovoj oblasti

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica