Uprava lokalnih javnih prihoda

Direktor: Milan Šupić, dipl.ecc.

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-100
E-mail: uljp@podgorica.me
Fax: +382 20 447-102


Uprava lokalnih javnih prihoda, u skladu sa članom 13 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada Podgorice („Sl. list Crne Gore- opštinski propisi”, br. 38/18, 43/18 i 06/20), vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: poreza, prireza, taksi, naknada i drugih lokalnih javnih prihoda, poreske administracije, inspekcijskog nadzora i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
 • učešće u pripremi i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblasti poreza, prireza i drugih lokalnih javnih prihoda; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 • izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
 • propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva;
 • sprovođenje postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i prireza koje uvodi Glavni grad i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa odlukama Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka naplate drugih lokalnih javnih prihoda (godišnja naknada za korišćenje prostora; naknada za uređenje građevinskog zemljišta; gradska renta, naknada za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine i dr.);
 • nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse; utvrđivanje i nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem i plaćanjem članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • inspekcijski nadzor u oblasti utvrđivanja lokalnih javnih prihoda;
 • vođenje registra poreskih obveznika, evidencije naplaćenih lokalnih javnih prihoda i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020