ENG

Sekretarijat za kulturu i sport

Sekretarka: Ana Medigović

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166


Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada

Sekretarijat za kulturu i sport je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada («Sl.list Crne Gore -opštinski propisi», br. 19/13).

Poslovi Sekretarijata:
– pripremu programa razvoja kulture Glavnog grada; izradu propisa, drugih akata radi stvaranja uslova za rad ustanova kulture čiji je osnivač Glavni grad u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim djelatnostima u oblasti kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizama; vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja; izradu programa podizanja spomen-obilježja; organizovanje kulturnih manifestacija i druge poslove u ovim oblastima;

-upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe; dodjelu stipendija svršenim učenicima srednjih škola; učešće u podsticanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece; učešće u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;

– razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana; obezbjeđivanje uslova za treninge i takmičenja i podsticaj aktivnosti lica sa invaliditetom; stvaranje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta; organizovanje sportskih manifestacija; razvoj sportskih škola i masovnog sporta; ostvarivanje određenih prava sportista i njihovih klubova; dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija; praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Glavni grad;

– učešće u postupku donošenja nacionalnog programa sporta; pripremu programa sporta Glavnog grada i izradu godišnjeg plana realizacije tog programa; davanje mišljenja na Elaborat o transformaciji amaterskog sportskog kluba u profesionalni klub;
– izradu lokalnog plana akcije za mlade, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;
– upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, mišljenja na izvještaje o radu i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima;

– pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave; pripremu mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje zakonitosti opštinskih propisa u ovim oblastima;

– pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;

-popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje taj Sekretarijat koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

-popis i evidenciju drugih lokalnih dobara od opšteg interesa (spomenici kulture u imovini opštine, arheološki lokaliteti lokalnog značaja i sl.) i dostavljanje te evidencije u propisanoj formi Direkciji za imovinu;

-proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi koju vode javne službe nad kojima vrši upravni nadzor (nepokretnih i pokretnih stvari nad kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Glavni grad, a koje javne službe koriste za obavljanje svojih funkcija, objekata za sport i fizičku kulturu sa pripadajućim zemljištem u imovini Glavnog grada, predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti: slike, ikone, skulpture, predmeti od plemenitih metala, drugih predmeta likovne i primjenjene umjetnosti kao i drugih predmeta i djela od istorijskog, umjetničkog i kulturnog značaja koje je stekao Glavni grad i sl.);

– iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje organ koristi u ostvarivanju svojih funkcija;

– donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;

– upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

– pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

– objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

– druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica