Sekretarijat za kulturu i sport

Sekretarka: Ana Medigović

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168
E-mail: sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me
Fax: +382 20 225-166


Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada

Sekretarijat za kulturu i sport je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada («Sl.list Crne Gore -opštinski propisi», br. 19/13).

Poslovi Sekretarijata:
– pripremu programa razvoja kulture Glavnog grada; izradu propisa, drugih akata radi stvaranja uslova za rad ustanova kulture čiji je osnivač Glavni grad u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim djelatnostima u oblasti kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizama; vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja; izradu programa podizanja spomen-obilježja; organizovanje kulturnih manifestacija i druge poslove u ovim oblastima;

-upravne i druge poslove koji se odnose na usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u obrazovne programe; dodjelu stipendija svršenim učenicima srednjih škola; učešće u podsticanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece; učešće u pripremi i realizaciji manifestacija u oblasti obrazovanja;

– razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana; obezbjeđivanje uslova za treninge i takmičenja i podsticaj aktivnosti lica sa invaliditetom; stvaranje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta; organizovanje sportskih manifestacija; razvoj sportskih škola i masovnog sporta; ostvarivanje određenih prava sportista i njihovih klubova; dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta; izrada programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija; praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Glavni grad;

– učešće u postupku donošenja nacionalnog programa sporta; pripremu programa sporta Glavnog grada i izradu godišnjeg plana realizacije tog programa; davanje mišljenja na Elaborat o transformaciji amaterskog sportskog kluba u profesionalni klub;
– izradu lokalnog plana akcije za mlade, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;
– upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti; davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, mišljenja na izvještaje o radu i predlaganje mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima;

– pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave; pripremu mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje zakonitosti opštinskih propisa u ovim oblastima;

– pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;

-popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje taj Sekretarijat koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

-popis i evidenciju drugih lokalnih dobara od opšteg interesa (spomenici kulture u imovini opštine, arheološki lokaliteti lokalnog značaja i sl.) i dostavljanje te evidencije u propisanoj formi Direkciji za imovinu;

-proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi koju vode javne službe nad kojima vrši upravni nadzor (nepokretnih i pokretnih stvari nad kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Glavni grad, a koje javne službe koriste za obavljanje svojih funkcija, objekata za sport i fizičku kulturu sa pripadajućim zemljištem u imovini Glavnog grada, predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti: slike, ikone, skulpture, predmeti od plemenitih metala, drugih predmeta likovne i primjenjene umjetnosti kao i drugih predmeta i djela od istorijskog, umjetničkog i kulturnog značaja koje je stekao Glavni grad i sl.);

– iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje organ koristi u ostvarivanju svojih funkcija;

– donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;

– upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

– pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

– objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

– druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020