Sekretarijat za socijalno staranje

Sekretar: Ivan Terzić

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20/ 447-160, +382 20/ 447-161
E-mail: ivan.terzic@podgorica.me, sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me


Sekretarijat za socijalno staranje vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: socijalne i dječije zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, boračke zaštite i zaštite civilnih invalida rata, ostvarivanje rodne ravnopravnosti; manjinskih prava; planiranja prostora i izgradnje objekata u dijelu obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcije organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;

2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata u okviru nadležnosti organa (u oblastima socijalne i dječije zaštite, rodne ravnopravnosti, prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBT zajednice i sl.); sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u djelokrugu organa;

4) sprovođenje upravnog postupka i vršenje upravnih radnji iz oblasti za koje je organ obrazovan (ostvarivanje prava na oblike socijalne i dječije zaštite, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnog objekta; slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, izdavanja radnih i volonterskih knjižica, upisa kvalifikacije obrazovanja; drugih upravnih postupaka i radnji u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

5) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

6) prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti; rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave i sl.;

7) vođenje propisanih evidencija iz oblasti u kojima je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

8) učešće u unapređenju uslova primarne zdravstvene zaštite i predlaganje članova organa upravljanja zdravstvenih ustanova u Glavnom gradu;

9) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i drugim javnim službama iz ove oblasti); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na Statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnika, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

10) pripremu izvještaja o radu, drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;

11) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

12) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

13) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

14) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020