Sekretarijat za preduzetništvo

Sekretar: Kemal Grbović

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 / 625-724, +382 20 / 625-393
E-mail: kemal.grbovic@podgorica.me, preduzetnistvo@podgorica.me


Sekretarijat za preduzetništvo vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: regionalnog razvoja; poljoprivrede; turizma; zanatstva; trgovine; preduzetništva, rada u dijelu radnog vremena; kontrole državne pomoći; zaštite potrošača; voda u oblastima utvrđenim ovom odlukom; utvrđivanja i tretmana erozivnih područja i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;

2) pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;

3) izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa i planova podsticaja razvoja preduzetništva, poljoprivrede i sl., zaštite potrošača, opštih i operativnih planova zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, zaštite od erozija i bujica, drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

4) saradnju i koordinaciju sa Službom menadžera u pripremi i sprovođenju razvojnih programa, planova i projekata iz nadležnosti organa;

5) sprovođenje upravnih postupka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (izbor korisnika biznis zona; utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u poslovnim prostorima iz lokalne nadležnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorisanje objekata iz lokalne nadležnosti; određivanju posebnog standarda ugostiteljskog objekta; izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u posebnim objektima, usluga rent-a-cara i limo servisa i sl.; korišćenje akustičkih uređaja i električnih uređaja za pojačavanje zvuka; izdavanje vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola; dodjela kocesija za izgradnju, održavanje i korišćenje vodnih objekata iz nadležnosti Glavnog grada, odn. za korišćenje javnog vodnog dobra, odobravanje kredita za poljoprivredu i sl.); ovjera knjige gostiju i knjige prigovora u ugostiteljskim objektima; slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke i upravne radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

6) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

7) davanje mišljenja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada;

8) vođenje registra voda od lokalnog značaja; vođenje evidencije o drugim lokalnim dobrima od opšteg interesa u oblastima za iz nadležnosti organa (šumsko i poljoprivredno zemljište) u saradnji sa Sekretarijatom za planiranje prostora i održivi razvoj; evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; poljoprivrednoj proizvodnji; otkupu viška poljoprivrednih proizvoda; prijava o početku obavljanja trgovine; prijava o obavljanju zanatske djelatnosti i drugih evidencija u oblastima iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;

9) upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (AD “Plodovi Crne Gore”, pravno lice koje upravlja biznis zonama, Turistička organizacija Glavnog grada); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnika, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;

10) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;

11) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;

12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020