Sekretarijat za finansije

SEKRETARKA: mr Snežana Popović dipl.ecc.

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me, finansije@t-com.me,
Fax: +382 20 665-080

Sekretarijat za finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:

  • pripremanje, planiranje i izradu  Nacrta Budžeta Glavnog grada; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Gradonačelnik; izrada stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisuje bliži sadržaj i formu zahtjeva  za dodjelu budžetskih sredstava; propisuje sadržinu finansijskog plana i završnog računa finansijskog plana gradske opštine; izrađuje Nacrt odluke o privremenom finansiranju; prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Gradonačelnik, dostavlja podatke resornom  ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; priprema izvještaje za Skupštinu Glavnog grada o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; učestvuje u izradi programa razvoja Glavnog grada i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana i utvrđivanju investicione politike; daje predlog za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; vrši poslove oko zaduživanja Glavnog grada izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; vrši  poslove uvođenja samodoprinosa; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupcima transformacije javnih preduzeća čiji je osnivač Glavni grad i drugih privrednih subjekata;
  • upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu Glavnog grada; priprema Završni račun Budžeta Glavnog grada; odobrava otvaranje podračuna i bliže određuje način korišćenja ovih računa; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; obavlja finansijsko planiranje i upravlja gotovinskim sredstvima; vrši kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; vrši obračun i isplatu zarada i naknada službenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vodi centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravlja dugom  i analizira zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
  • priprema propise kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa, na osnovu podataka i u saradnji sa organima nadležnim za lokalne javne prihode i preduzetništvo, a  u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada i za autentična tumačenja propisa Glavnog grada u ovoj oblasti; ostvaruje neposrednu saradnju sa  nevladinim organizacijama povodom pitanja iz nadležnosti organa;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada u ovoj oblasti.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020