ENG

Sekretarijat za finansije

Sekretarka: mr Snežana Popović dipl.ecc.

Adresa: Njegoševa 13
Telefon:+382 20 665-079, +382 20 665-084
E-mail: finansije@podgorica.me, finansije@t-com.me,
Fax: +382 20 665-080

Sekretarijat za finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:

  • pripremanje, planiranje i izradu  Nacrta Budžeta Glavnog grada; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Gradonačelnik; izrada stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisuje bliži sadržaj i formu zahtjeva  za dodjelu budžetskih sredstava; propisuje sadržinu finansijskog plana i završnog računa finansijskog plana gradske opštine; izrađuje Nacrt odluke o privremenom finansiranju; prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Gradonačelnik, dostavlja podatke resornom  ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; priprema izvještaje za Skupštinu Glavnog grada o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; učestvuje u izradi programa razvoja Glavnog grada i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana i utvrđivanju investicione politike; daje predlog za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; vrši poslove oko zaduživanja Glavnog grada izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; vrši  poslove uvođenja samodoprinosa; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupcima transformacije javnih preduzeća čiji je osnivač Glavni grad i drugih privrednih subjekata;
  • upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu Glavnog grada; priprema Završni račun Budžeta Glavnog grada; odobrava otvaranje podračuna i bliže određuje način korišćenja ovih računa; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; obavlja finansijsko planiranje i upravlja gotovinskim sredstvima; vrši kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; vrši obračun i isplatu zarada i naknada službenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vodi centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravlja dugom  i analizira zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
  • priprema propise kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa, na osnovu podataka i u saradnji sa organima nadležnim za lokalne javne prihode i preduzetništvo, a  u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i Gradonačelnika; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada i za autentična tumačenja propisa Glavnog grada u ovoj oblasti; ostvaruje neposrednu saradnju sa  nevladinim organizacijama povodom pitanja iz nadležnosti organa;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

vrši i druge poslove iz nadležnosti Glavnog grada u ovoj oblasti.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica