Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretarka: Dragica Milačić

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-180
E-mail: lokalna.samouprava@podgorica.me
Fax:+382 20 447-181

Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (,,Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 38/18, 43/18). 

Poslovi  Sekretarijata:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavlja sledeće poslove:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: sistema lokalne samouprave, omladinske politike, službeničko namješteničkih odnosa, zaštite podataka o ličnosti, simbola, pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave, porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 • pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (mjesne zajednice, osnivanje radnog tijela Glavnog grada za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i drugih radnih tijela Glavnog grada; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija; upotreba simbola Glavnog grada; upotreba pečata; etički standardi i postupanje etičkih komisija; uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija; pružanje pravne pomoći građanima; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada; rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 • izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, strategije za mlade Glavnog grada, godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika, lokalnog kadrovskog plana i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 • upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu (objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom; koordiniranje organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima; čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica i mjesnih centara; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa; učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka zaključenja braka; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 • pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 • vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; matičnog registra vjenčanih; kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, evidencije internog tržišta rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja; saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Poslovi mjesnih kancelarija:

U mjesnim kancelarijama obavljaju se poslovi iz djelokruga organa, bliže mjestu stanovanja građana i to:

 • sprovođenje postupka zaključenja braka i postupka za naknadni upis braka u matični registar vjenčanih;
 • vođenje matičnog registra vjenčanih u propisanoj formi;
 • izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnog registra vjenčanih;
 • čuvanje i obnavljanje matičnih registara vjenčanih i drugih registara u skladu sa zakonom;
 • iniciranje pokretanja postupka priznanja stranih sudskih odluka i postupka za utvrđivanje mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu u oblasti ličnih stanja;
 • ovjere prepisa, potpisa i rukopisa i vođenje propisanog upisnika (MK Golubovci i MK Tuzi);
 • vođenje evidencije korisnika ličnih podataka iz matičnih registara, evidencije naplaćenih taksi, evidencije službenih prostorija kojima raspolaže Glavni grad a koje mjesne kancelarije koriste za ostvarivanje svoje funkcije u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina i njeno dostavljanje u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • priprema izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga odjeljenja;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga;
 • dostava pošte organima i službama Glavnog grada;
 • saradnja sa ovlašćenim predstavnicima mjesnih zajednica o pitanjima iz njihove nadležnosti i pružanje pomoći u pripremi i održavanju zbora građana i sjednica organa mjesne zajednice;
 • drugi poslovi.

Obavještenje Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Javni poziv Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Zahtjev

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020