ENG

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretarka: Dragica Milačić

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-180
E-mail: lokalna.samouprava@podgorica.me
Fax:+382 20 447-181

Mjesto Sekretarijata u organizaciji uprave Glavnog grada:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je organ uprave Glavnog grada obrazovan Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (,,Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 38/18, 43/18). 

Poslovi  Sekretarijata:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavlja sledeće poslove:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: sistema lokalne samouprave, omladinske politike, službeničko namješteničkih odnosa, zaštite podataka o ličnosti, simbola, pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave, porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 • pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (mjesne zajednice, osnivanje radnog tijela Glavnog grada za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i drugih radnih tijela Glavnog grada; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija; upotreba simbola Glavnog grada; upotreba pečata; etički standardi i postupanje etičkih komisija; uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija; pružanje pravne pomoći građanima; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada; rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 • izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, strategije za mlade Glavnog grada, godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika, lokalnog kadrovskog plana i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 • upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu (objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom; koordiniranje organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima; čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica i mjesnih centara; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa; učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 • sprovođenje postupka zaključenja braka; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 • pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 • vođenje registra mjesnih zajednica i mjesnih centara; matičnog registra vjenčanih; kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, evidencije internog tržišta rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja; saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Poslovi mjesnih kancelarija:

U mjesnim kancelarijama obavljaju se poslovi iz djelokruga organa, bliže mjestu stanovanja građana i to:

 • sprovođenje postupka zaključenja braka i postupka za naknadni upis braka u matični registar vjenčanih;
 • vođenje matičnog registra vjenčanih u propisanoj formi;
 • izdavanje izvoda i uvjerenja o činjenicama iz matičnog registra vjenčanih;
 • čuvanje i obnavljanje matičnih registara vjenčanih i drugih registara u skladu sa zakonom;
 • iniciranje pokretanja postupka priznanja stranih sudskih odluka i postupka za utvrđivanje mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu u oblasti ličnih stanja;
 • ovjere prepisa, potpisa i rukopisa i vođenje propisanog upisnika (MK Golubovci i MK Tuzi);
 • vođenje evidencije korisnika ličnih podataka iz matičnih registara, evidencije naplaćenih taksi, evidencije službenih prostorija kojima raspolaže Glavni grad a koje mjesne kancelarije koriste za ostvarivanje svoje funkcije u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina i njeno dostavljanje u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • priprema izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga odjeljenja;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga;
 • dostava pošte organima i službama Glavnog grada;
 • saradnja sa ovlašćenim predstavnicima mjesnih zajednica o pitanjima iz njihove nadležnosti i pružanje pomoći u pripremi i održavanju zbora građana i sjednica organa mjesne zajednice;
 • drugi poslovi.

Obavještenje Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Javni poziv Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Zahtjev

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica