ENG

Komunalna inspekcija

VD načelnik: Mr Branko Kovačević

Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb
Telefon: +382 672-493
Dežurne službe: 067/245-799
E-mail: komunalna.inspekcija@podgorica.meOdlukom o organizaciji i načinu rada Uprave Glavnog grada formirana je kao posebna služba Komunalna inspekcija I utvrdjene njene nadležnosti.

Komunalna inspekcija vrši poslove koji se odnose na:

1) Inspekcijski nadzor u oblastima: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanje i održavanje pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, Opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi i vanrednog prevoza; postavljanja privremenih, pomoćnih i montažnih objekata privremenog karaktera; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; snabdijevanja toplotom; upotrebe simbola Glavnog grada; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija, upravljanje vodama javnog vodosnabdijevanja, prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda, obavljanje poslova u oblasti eksplotacije i deponovanja riječnih nanosa na vodnom zemljištu i drugim oblastima u skladu sa posebnim propisima;

2) inspekcijski nadzor u obavljanju poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnosi na premještanje vozila, izuzev poslova izdavanja prekršajnog naloga i pokretanja prekršajnog postupka;

3) pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, Gradonačelnika i organe uprave;

4) pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;

5) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje ta služba koristi za ostvarivanje svojih funkacija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

6) iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje koristi u ostvarivanju svojih funkcija;

7) donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;

8) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

9) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;

10) objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

11) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Zakonom o komunalnim djelatnostima utvrdjena su prava i dužnosti komunalnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora:
Komunalni inspektor, odnosno ekološki inspektor ima prava i dužnosti da u vršenju inspekcijskog nadzora:
1) kontroliše da li se komunalna djelatnost obavlja na način utvrđen ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona;

2) kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu iz člana 19 ovog zakona;

3) pregleda infrastrukturu, opremu i sredstava, kao i poslovne prostorije koje služe za obavljanje komunalne djelatnosti;

4) vrši uvid u opšte i pojedinačne akte, evidenciju i drugu dokumentaciju vršioca komunalne djelatnosti;

5) naredi da se izvrše određene obaveze i preduzmu mjere za otklanjanje nedostataka i utvrđenih nepravilnosti u obavljanju komunalnih djelatnosti;

6) kontroliše da li je jedinica lokalne samouprave obezbijedila vršenje komunalnih djelatnosti u skladu s načelima obavljanja tih djelatnosti;

7) kontroliše da li jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju o položaju i izvedenom stanju komunalne infrastrukture;

8) kontroliše da li je jedinica lokalne samouprave propisala opšte uslove održavanja komunalnog reda i mjera za njihovo sprovođenje;

9) kontroliše da li privredno društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave obavlja samo djelatnosti koje su mu povjerene ugovorom o povjeravanju iz člana 21 st. 1 i 6 ovog zakona;

10) kontroliše sprovođenje odredbi ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti zaključenog između lica koje upravlja područjem posebne namjene (zaštićeno prirodno dobro i morsko dobro) i vršioca komunalne djelatnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi to područje;

11) kontroliše da li je građevinski objekat priključen na komunalnu infrastrukturu na mjestu i na način predviđen prostorno-planskim dokumentnom i zakonom;

12) kontroliše da li je vršilac komunalne djelatnosti u slučaju neplaniranih prekida u pružanju komunalne usluge preduzeo propisane mjere;

13) kontroliše da li je jedinica lokalne samouprave donijela godišnji program investicionog održavanja i da li se isti sprovodi;

14) zabrani rad licu koje ne ispunjava uslove za obavljanje komunalne djelatnosti koje u ostavljenom roku nije otklonilo utvrđene nedostatke;

15) preduzima druge mjere i postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja inspekcijskog nadzora.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor, odnosno ekološki inspektor donosi rješenje o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti.

Komunalni inspektor, odnosno ekološki inspektor dužan je da uzme u postupak prijave pravnih i fizičkih lica u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti i da obavijesti podnosioca prijave na način i u roku koji je utvrđen zakonom.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru utvrdjene su mjere i radnje komunalnog inspektora pri vršenju inspekcijskog nadzora:
Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektor je ovlašćen i obavezan da subjektu nadzora:
1) ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi rok za njihovo otklanjanje;
2) naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji u roku koji odredi;
3) privremeno zabrani vršenje djelatnosti i drugih radnji;
4) privremeno oduzme predmete ili sredstva kojima je učinjeno neko kažnjivo djelo, do okončanja tog postupka;
5) izreče novčane kazne, u skladu sa zakonom i drugim propisom;
6) izda prekršajni nalog;
7) podnese krivičnu ili drugu odgovarajuću prijavu;
8) vrši druga ovlašćenja i obaveze u skladu sa propisima.

Ovlašćeni inspektor može podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Posebna služba Komunalna inspekcija formirana sa ciljem da ista bude prvenstveno u službi gradjana. Glavni grad je formirajući ovakvu službu imao osjećaj za potrebe gradjana Glavnog grada i opština u sastavu Glavnog grada, te je uložio znatna sredstva za njeno formiranje i to u dijelu opreme, vozila i kadrovske strukture.
Formiranjem nove službe gradjani Glavnog grada s razlogom mogu očekivati brža i efikasnije rješavanja svakodnevnih problema iz nadležnosti Komunalne inspekcije.


Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica