Služba za unutrašnju reviziju

Rukovodilac: Rajko Radonjić dipl.ecc

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 020 665-039, +382 020 482 025
E-mail:  unutrasnja.revizija@podgorica.me


Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija službe; izjašnavanje na nacrte i predloge zakona u oblasti za koju je služba obrazovana;
2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Glavnog grada;
4) procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
5) obavljanje posebne revizije na zahtjev Gradonačelnika i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;
6) praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;
7) davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;
8) saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada Službe;
9) saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja; saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada službe;
10) vođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
11) izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;
12) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020