ENG

Centar za informacioni sistem

V.D. direktor Nikola Mićunović

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031


Centar za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:

 1.  Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u Glavnom gradu;
 2.  Planiranje i učešće u projektovanju i implementaciji informacionog sistema u Glavnom gradu; predlaganje novih programskih sistema i usavršavanje postojećih; izradu projektnih zadataka;
 3.  Održavanje računarske i mrežne opreme i sredstava i staranje o funkcionisanju računarskih mreža;
 4.  Kontrolu automatske obrade podataka i sprovođenje mjera njihove zaštite;
 5.  Učešće u realizaciji obuka i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema;
 6.  Učešće u izradi projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 7.  Pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
 8.  Vođenje i održavanje web sajta Glavnog grada;
 9.  Popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje ta služba koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 10.  Iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje koristi u ostvarivanju svojih funkcija;
 11.  Donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;
 12.  Upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 13.  Pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
 14.  Objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
 15.  Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica