Centar za informacioni sistem

Direktor: Džemal Lekić

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 665-060; +382 20 482-001
E-mail: cis@podgorica.me
Fax:+382 20 665-031


Centar za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:

 1.  Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u Glavnom gradu;
 2.  Planiranje i učešće u projektovanju i implementaciji informacionog sistema u Glavnom gradu; predlaganje novih programskih sistema i usavršavanje postojećih; izradu projektnih zadataka;
 3.  Održavanje računarske i mrežne opreme i sredstava i staranje o funkcionisanju računarskih mreža;
 4.  Kontrolu automatske obrade podataka i sprovođenje mjera njihove zaštite;
 5.  Učešće u realizaciji obuka i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema;
 6.  Učešće u izradi projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 7.  Pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
 8.  Vođenje i održavanje web sajta Glavnog grada;
 9.  Popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje ta služba koristi za ostvarivanje svojih funkcija (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 10.  Iniciranje postupka prodaje pokretnih stvari koje koristi u ostvarivanju svojih funkcija;
 11.  Donošenje odluke i zaključivanje ugovora o zakupu službenih zgrada i prostorija koje koristi za ostvarivanje svojih funkcija neposrednom pogodbom, za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija, uz saglasnost nadležnog organa Glavnog grada i dostavu tih ugovora organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine;
 12.  Upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 13.  Pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
 14.  Objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
 15.  Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020