ENG

Služba zaštite i spašavanja

Komandir: mr Goran Janković

Adresa: Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151, +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me
Fax: 020/658-153


Služba zaštite i spašavanja je posebna služba Glavnog grada osnovana Odlukom o organizaciji i načinu rada Uprave Glavnog grada Podgorice.

Služba zaštite i spašavanja je profesionalna služba organizovana u skladu sa posebnim Zakonom koji reguliše oblast zaštite i spašavanja.

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada vrši sljedeće poslove :

  • Pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu
  • Gašenje požara i spašavanje prilikom požara
  • Spašavanje iz ruševina, klizišta i sniježnih lavina
  • Spašavanje prilikom poplava i drugih elementarnih nepogoda
  • Spašavanje u planinama i kanjonima
  • Spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća
  • Spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu

Službom zaštite i spašavanja rukovodi komandir Službe. Rad Službe se zasniva na principima komandovanja u skladu sa pravilima Službe zaštite i spašavanja.

Rad Službe je organizovan na principu dvadesetčetvoročasovnog dežurstva timova za operativno djelovanje. U sklopu Službe oformljen je dispečerski centar koji je dominantno zadužen za prijem prijava sa teritorija Glavnog grada. Dispečerski centar je takođe organizovan po principu dvadesetčetvoročasovnog dežurstva.

Pored redovnih poslova i zadataka koji se odnose na zaštitu i spašavanje, ova Služba vrši preventivno djelovanje i edukaciju drugih subjekata u cilju spriječavanja nastajanja drugih akcidentnih i vanrednih situacija.

Kroz postupanje odjeljenja za preventivno djelovanje vrši se edukacija u javnim ustanovama, vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Takođe, Služba sarađuje sa nevladinim sektorom i drugim organizacijama koje imaju za cilj spriječavanje nastanka akcidentnih situacija. Tokom požarne sezone Služba zaštite i spašavanja uvodi privremene ispostave na određenoj teritoriji Glavnog grada kako bi brzina i efikasnost djelovanja operativnog sastava Službe zaštite bila na najvišem nivou.

Služba zaštite i spašavanja je organizovala rad u skladu sa evropskim standardima za koji posjeduje sertifikat ISO-9001-2000.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja će i u narednom periodu obavljati profesionalno poslove i zadatke, u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica