ENG

Komunalna policija

Načelnik: Miloš Novović

Adresa: Vasa Raičkovića bb
Dežurne službe:  067 002 005
E-mail: pgkompolicija@t-com.me
Fax: +382 237-511 


Zakonom o Komunalnoj policiji  uređuju se poslovi i ovlašćenja komunalne policije, organizacija i druga pitanja od značaja za rad komunalne policije. Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni policajac je ovlašćen da, u skladu sa ovim zakonom:

– daje upozorenja;

– izdaje naređenja;

– utvrđuje identitet;

– liši slobode učinioca prekršaja;

– zaustavi i privremeno isključi vozilo iz saobraćaja;

– pregleda predmete;

– privremeno oduzima predmete;

– primijeni video nadzor; i

– upotrijebi fizičku snagu, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, službenu palicu i sredstva za vezivanje (u daljem tekstu: sredstva prinude).

Komunalna policija može izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu i, kad utvrdi da nije nadležna za postupanje, obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Komunalna policija u vršenju poslova iz svoje nadležnosti sarađuje sa građanima, postupanjem po prijavama, zahtjevima i predlozima u vezi sa komunalnim redom.

Subjekt komunalnog nadzora dužan je da omogući nesmetano vršenje poslova i primjenu ovlašćenja iz nadležnosti komunalne policije, daje obavještenja i stavlja komunalnoj policiji na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje komunalnog nadzora.

Komunalna policija vršenjem komunalnog nadzora obezbjeđuje komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom; prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Glavnog grada; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima Glavni grad vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom, komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u oblasti eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu, mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata, kao i na otvorenim prostorima i druge upravne radnje u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada.

U vršenju komunalnog nadzora i obezbjeđenju komunalnog reda, komunalni policajac je, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ovlašćen da:

1) kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu iz člana 19 ovog zakona u dijelu koji se odnosi na postupanje građana, privrednih i drugih subjekata,

2) kontroliše javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim vodama, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje i korišćenje deponija, upravljanje vodama, javni prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva (lokalni putevi, gradske ulice i ulice u naseljima), biciklističkih staza i saobraćajnih oznaka i signalizacije, održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma, održavanje pijaca, držanje i prodaju proizvoda van prostora određenog za tu namjenu, održavanje javnih prostora za parkiranje;

3) kontroliše sprovođenje zabrana iz čl. 17 i 18 ovog zakona i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog nepoštovanja;

4) kontroliše da li se javne površine koriste u skladu sa njihovom namjenom;

5) naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima jedinice lokalne samouprave;

6) naredi uklanjanje otpada građanima, privredim i drugim subjektima sa mjesta koje nije određeno za tu namjenu;

7) kontroliše da li se komunalna usluga koristi na način propisan članom 31 stav 3 ovog zakona;

8) kontroliše da li građani, privredni i drugi subjekti postupaju u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave;

9) kontroliše da li je vlasnik objekta priključio svoj objekat na komunalnu infrastrukturu;

10) kontroliše da li korisnik komunalnu uslugu koristi u skladu sa ugovorom zaključenim između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika;

11) preduzima druge mjere i postupa na način utvrđen zakonom i opštinskim propisima.

Cijeneći da je komunalni red, jedan od ključnih faktora koji određuju kvalitet života građana, Komunalna policija je svakodnevno , radnim danima, u danima vikenda i praznika, u tri smjene, radno angažovana na podizanju komunalne discipline u Glavnom gradu.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica