Služba za javne nabavke

Rukovodilac Aleksandar Pavlićević

Adresa: Njegoševa 20
Telefon:  +382 20 482-084
E-mail: javnenabavke@podgorica.me
Fax: +382 20 482-091


Služba za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na:

1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;

2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

3) pripremu plana javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;

4) pripremu dokumentacije, sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i izradu nacrta akata iz ove oblasti;

5) objavljivanje akata na portalu javnih nabavki u skladu sa zakonom;

6) saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postupka;

7) saradnju sa organima državne i lokalne uprave u oblasti sistema javnih nabavki;

8) praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama;

9) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

10) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

11) vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;

12) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl.;

13) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;

14) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;

15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

16) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020