ENG

Građanski biro

Rukovodilac: Danilo Rakočević

Adresa: Njegoševa 20
Telefon: +382 20 482 052
E-mail: pgbiro@t-com. me, danilo.rakocevic@podgorica.me

 

Građanski biro obavlja sljedeće poslove:

 • učešće u pripremi i sprovođenje Statuta Glavnog grada, odluka i drugih akata  kojima se uređuje javnost i transparentnost rada skupštine, gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi;
 • izrada i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata Glavnog grada iz djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 • prikupljanje i obrada podataka od starješina organa uprave, posebnih i stručnih i direktora javnih službi o pripremi i sprovođenju zakona i drugih propisa, državnih planskih, programskih i drugih akata od uticaja na Glavni grad kao i propisa, planskih, programskih i drugih akata skupštine, gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih  i javnih službi Glavnog grada;
 • obrada podataka iz izvještaja o radu, realizaciji planova i projekata gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja (orezultatima javne rasprave,saradnju i partnerstvu sa civilnim sektorom i sl);
 • promociju ostvarivanja funkcije skupštine, gradonačelnika, lokalne uprave i javnih službi;
 • pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl;
 • saradnju sa civilnim sektorom u okviru djelokruga službe;
 • Priprema filma o radu Glavnog grada
 • pripremu i objavljivanje informacija za domaću i međunarodnu javnost o aktivnostima iz tačke 3 i 4 ovog člana i drugih informacija; prikupljanje i objavljivanje procjene analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi skupština i gradonačelnik u skladu sa Statutom Glavnog grada; selekciju i obradu informacija radi objavljivanja na web sajtu Glavnog grada i društvenim mrežama (Facebook, Twiter, Instagram);
 • pripremu publikacija i drugih materijala;
 • ažuriranje web sajtu Glavnog grada  podgorica.me u okviru svog djelokruga;
 • pripremu i distribuciju press klipinga;
 • sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 • praćenje forme interativne komunikacije – blogova, zvaničnih sajtova domaćih asocijacija i agencija;
 • praćenje aktivnosti organa uprave i javnih službi i predlaže inovacije u oblasti informisanja građana o radu tih organa i službi;
 • vodi uporedna iskustva i predlaže inoviranje programa u ovoj oblasti, sarađuje sa Centrom za informacioni sistem Glavnog grada, u cilju objavljivanja izvještaja, saopštenja, reakcija na sajtu grada i ažuriranja podataka na istom.
 • koordinaciju i saradnju sa organima uprave Glavnog grada, posebnim i stručnim  službama i javnim službama čiji je osnivač Glavni grad, opštinama u okviru Glavnog grada i drugim subjektima i prikupljanje informacija koje su značajne za ostvarivanje prava i obaveza građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata pred nadležnim organima i službama;
 • blagovremeno i potpuno davanje odgovora na upite građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata o načinu ostvarivanja njihovih prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, kao i, po potrebi, o svim drugim aktivnostima Glavnog grada;
 • vršenje prijema građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata, razmatranje i obrađivanje njihovih zahtjeva, traženje od nadležnih organa i službi izjašnjenja u vezi sa istima i dostavljanje povratne informacije podnosiocu zahtjeva u roku od 48 časova od časa prijema;
 • vođenje evidencije o primljenim zahtjevima i rokovima dostavljnja povratne informacije;
 • posebno vođenje evidencije  o predlozima građana/ki;
 • u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnim službama, analiziranje blagovremenosti, kvaliteta i efikasnosti postupanja organa po zahtjevima građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata i davanje predloga za poboljšanje funkcionisanja rada istih, u skladu sa propisima;
 • obavljanje i drugih poslova koji su od interesa građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata za ostvarivanje njihovih prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, po nalogu gradonačelnika/ce i rukovodioca/teljke Službe.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica