Služba za odnose s javnošću

Rukovodilac: Danilo Rakočević, spec.sci međunarodnih odnosa

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665065, +382 20 665 078
E-mail: pgbiro@t-com. me, danilo.rakocevic@podgorica.me

 

Služba za odnose s javnošću obavlja sljedeće poslove:

 • učešće u pripremi i sprovođenje Statuta Glavnog grada, odluka i drugih akata  kojima se uređuje javnost i transparentnost rada skupštine, gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi;
 • izrada i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata Glavnog grada iz djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 • prikupljanje i obrada podataka od starješina organa uprave, posebnih i stručnih i direktora javnih službi o pripremi i sprovođenju zakona i drugih propisa, državnih planskih, programskih i drugih akata od uticaja na Glavni grad kao i propisa, planskih, programskih i drugih akata skupštine, gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih  i javnih službi Glavnog grada;
 • obrada podataka iz izvještaja o radu, realizaciji planova i projekata gradonačelnika, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja (orezultatima javne rasprave,saradnju i partnerstvu sa civilnim sektorom i sl);
 • promociju ostvarivanja funkcije skupštine, gradonačelnika, lokalne uprave i javnih službi;
 • pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl;
 • saradnju sa civilnim sektorom u okviru djelokruga službe;
 • Priprema filma o radu Glavnog grada
 • pripremu i objavljivanje informacija za domaću i međunarodnu javnost o aktivnostima iz tačke 3 i 4 ovog člana i drugih informacija; prikupljanje i objavljivanje procjene analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi skupština i gradonačelnik u skladu sa Statutom Glavnog grada; selekciju i obradu informacija radi objavljivanja na web sajtu Glavnog grada i društvenim mrežama (Facebook, Twiter, Instagram);
 • pripremu publikacija i drugih materijala;
 • ažuriranje web sajtu Glavnog grada  podgorica.me u okviru svog djelokruga;
 • pripremu i distribuciju press klipinga;
 • sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 • praćenje forme interativne komunikacije – blogova, zvaničnih sajtova domaćih asocijacija i agencija;
 • praćenje aktivnosti organa uprave i javnih službi i predlaže inovacije u oblasti informisanja građana o radu tih organa i službi;
 • vodi uporedna iskustva i predlaže inoviranje programa u ovoj oblasti, sarađuje sa Centrom za informacioni sistem Glavnog grada, u cilju objavljivanja izvještaja, saopštenja, reakcija na sajtu grada i ažuriranja podataka na istom.
 • koordinaciju i saradnju sa organima uprave Glavnog grada, posebnim i stručnim  službama i javnim službama čiji je osnivač Glavni grad, opštinama u okviru Glavnog grada i drugim subjektima i prikupljanje informacija koje su značajne za ostvarivanje prava i obaveza građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata pred nadležnim organima i službama;
 • blagovremeno i potpuno davanje odgovora na upite građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata o načinu ostvarivanja njihovih prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, kao i, po potrebi, o svim drugim aktivnostima Glavnog grada;
 • vršenje prijema građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata, razmatranje i obrađivanje njihovih zahtjeva, traženje od nadležnih organa i službi izjašnjenja u vezi sa istima i dostavljanje povratne informacije podnosiocu zahtjeva u roku od 48 časova od časa prijema;
 • vođenje evidencije o primljenim zahtjevima i rokovima dostavljnja povratne informacije;
 • posebno vođenje evidencije  o predlozima građana/ki;
 • u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnim službama, analiziranje blagovremenosti, kvaliteta i efikasnosti postupanja organa po zahtjevima građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata i davanje predloga za poboljšanje funkcionisanja rada istih, u skladu sa propisima;
 • obavljanje i drugih poslova koji su od interesa građana/ki i drugih zainteresovanih subjekata za ostvarivanje njihovih prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, po nalogu gradonačelnika/ce i rukovodioca/teljke Službe.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020