Služba za međunarodnu saradnju

Rukovoditeljka: Ljiljana Šćepanović, dipl. filolog

 

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 025, +382 20 665 027, +382 20 665 066
E-mail: international@podgorica.me, projects@podgorica.me

 


Služba za međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na:

  • stvaranje uslova za ostvarivanje funkcije gradonačelnika da predstavlja Glavni grad u odnosima sa gradovima drugih država, diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama;
  • promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija; saradnju sa organima i službama lokalne uprave u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora; pripremne poslove na zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma;
  • uspostavljanje i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje radi podsticanja internacionalizacije privrede, kulture, sporta, održivog razvoja Glavnog grada, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i mobilnosti mladih, zapošljavanja drugih kategorija stanovništva, socijalnog staranja, naučno istraživačkog rada i sl; priprema akata za gradonačelnika radi realizacije obaveza utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija.
  • praćenje propisa koji uređuju međunarodnu ekonomsku i drugu saradnju, privatno-javno partnerstvo sa međunarodnim elementom, biznis zone u Glavnom gradu i druge propise kojima se podstiče razvoj preduzetništva;
  • praćenje donošenja, ratifikacije i primjene međunarodnih konvencija i drugih akata koji se odnose na jedinice lokalne samouprave i iniciranje donošenja odgovarajućih akata iz nadležnosti gradonačelnika ili skupštine radi njihovog sprovođenja;
  • koordinaciju i komunikaciju sa stranim partnerima, iseljenicima i njihovim organizacijama;
  • saradnju sa menadžerom u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i praćenje njihove realizacije, realizaciji razvojnih programa od interesa za Glavni grad i uspostavljanju međunarodne ekonomske i druge saradnje, privatno-javnog partnerstva sa stranim elementom i preduzimanju mjera radi podsticaja razvoja preduzetništva;
  • učešće u organizaciji i realizaciji zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta Glavnom gradu, uključujući i posjete delegacija i odbornika Skupštine Glavnog grada; pripremu, za učešće predstavnika Glavnog grada na međunarodnim skupovima, pregovorima, sastancima i sl.;
  • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
  • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Glavni grad Podgorica u okviru međunarodne saradnje sprovodi aktivnosti na razvijanju bilateralnih odnosa sa gradovima i asocijacijama gradova, kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, jačanju regionalne saradnje i podsticanju ekonomske razmjene i inostranih investicija, razmjeni znanja i iskustava sa gradovima zemalja članica EU, kao i partnerstvu na međunarodnim i evropskim projektima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020