ENG

Služba za međunarodnu saradnju

Rukovoditeljka: Ljiljana Šćepanović, dipl. filolog

 

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 025, +382 20 665 027, +382 20 665 066
E-mail: international@podgorica.me, projects@podgorica.me

 


Služba za međunarodnu saradnju vrši poslove koji se odnose na:

  • stvaranje uslova za ostvarivanje funkcije gradonačelnika da predstavlja Glavni grad u odnosima sa gradovima drugih država, diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama;
  • promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija; saradnju sa organima i službama lokalne uprave u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora; pripremne poslove na zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma;
  • uspostavljanje i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje radi podsticanja internacionalizacije privrede, kulture, sporta, održivog razvoja Glavnog grada, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i mobilnosti mladih, zapošljavanja drugih kategorija stanovništva, socijalnog staranja, naučno istraživačkog rada i sl; priprema akata za gradonačelnika radi realizacije obaveza utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija.
  • praćenje propisa koji uređuju međunarodnu ekonomsku i drugu saradnju, privatno-javno partnerstvo sa međunarodnim elementom, biznis zone u Glavnom gradu i druge propise kojima se podstiče razvoj preduzetništva;
  • praćenje donošenja, ratifikacije i primjene međunarodnih konvencija i drugih akata koji se odnose na jedinice lokalne samouprave i iniciranje donošenja odgovarajućih akata iz nadležnosti gradonačelnika ili skupštine radi njihovog sprovođenja;
  • koordinaciju i komunikaciju sa stranim partnerima, iseljenicima i njihovim organizacijama;
  • saradnju sa menadžerom u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i praćenje njihove realizacije, realizaciji razvojnih programa od interesa za Glavni grad i uspostavljanju međunarodne ekonomske i druge saradnje, privatno-javnog partnerstva sa stranim elementom i preduzimanju mjera radi podsticaja razvoja preduzetništva;
  • učešće u organizaciji i realizaciji zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta Glavnom gradu, uključujući i posjete delegacija i odbornika Skupštine Glavnog grada; pripremu, za učešće predstavnika Glavnog grada na međunarodnim skupovima, pregovorima, sastancima i sl.;
  • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
  • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Glavni grad Podgorica u okviru međunarodne saradnje sprovodi aktivnosti na razvijanju bilateralnih odnosa sa gradovima i asocijacijama gradova, kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, jačanju regionalne saradnje i podsticanju ekonomske razmjene i inostranih investicija, razmjeni znanja i iskustava sa gradovima zemalja članica EU, kao i partnerstvu na međunarodnim i evropskim projektima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica