Služba Glavnog administratora

Glavni administrator: mr Vuksan Vuksanović

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-067, +382 20 665-035
E-mail:  glavni.administrator@podgorica.me


Na osnovu člana 22 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 38/18, 43/18, 6/20 i 10/20), Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog administratora koji se odnose na:
1) izradu i sprovođenje programa rada glavnog administratora i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga Službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru poslova Službe;
2) poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa uprave i posebnih službi;
3) davanje mišljenja na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada uprave Glavnog grada;
4) davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave, posebnih i stručnih službi;
5) koordiniranje rada organa uprave, posebnih i stručnih službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i sl.);
6) davanje stručnih uputstava i instrukcija za rad organima uprave, posebnim i stručnim službama radi pravilne primjene, zakona i drugih propisa;
7) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga Službe;
8) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave;
9) pripremu zaključaka i putnih naloga za službena putovanja u zemlji za imenovana, postavljena lica i zaposlene u upravi Glavnog grada;
10) izradu izvještaja o radu glavnog administratora i drugih izvještaja na zahtjev gradonačelnika;
11) izradu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada i informacija i drugih izvještaja i informacija za Skupštinu Glavnog grada, nadležne organe državne uprave i medije iz svog djelokruga;
12) predlaganje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa uprave i službi;
13) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
14) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje Služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020