ENG

Lična stanja

07/07/2020

Lična stanja

  • Građanska prava vezana za lična stanja, ostvaruju se u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu.

– Sklapanje braka
– Sklapanje braka crnogorskih državljana
– Sklapanje braka sa stranim državljaninom
– Izvodi iz matičnog registra vjenčanih
– Ispravka podataka u matičnom registru vjenčanih
– Izdavanje uvjerenja na osnovu matičnog registra vjenčanih
– Naknadni upis u matični registar vjenčanih
– Promjena prezimena

Građani ostvaruju prava vezana za lična stanja na šalterima Odjeljenja za lična stanja, Ul. Njegoševa br.20 i u mjesnim kancelarijama.
Odjeljenje vodi matični registar vjenčanih i izdaje izvode i uvjerenja na šalterima u Ul. Njegoševa br.20 i u mjesnim kancelarijama, na osnovu Zakona o matičnim registrima («Sl.list Crne Gore», br. 47/08, 41/10, 40/11 i 55/16) i Pravilnika o načinu vođenja matičnih registara («Sl.list Crne Gore», br. 37/11).
Poslovi sklapanja braka, obavljaju se po odredbama Porodičnog zakona («Sl.list RCG», br. 01/07 i «Sl.list Crne Gore», br. 53/16). U slučajevima zaključenja braka u inostranstvu sa stranim državljaninom, primjenjuju se i odredbe međunarodnog privatnog prava.
tel: 020/482-046, 020/482-047, 020/428-048;

Sklapanje braka

Brak se sklapa pred nadležnim organom lokalne uprave na svečan način, u službenoj prostoriji prigodno uređenoj za tu namjenu.
Izuzetno, matičar može dozvoliti da se brak sklopi i na nekom drugom prikladnom mjestu ako to bračni drugovi zahtijevaju i za to navedu opravdane razloge.
U slučaju da matičar utvrdi da nisu ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, usmeno će saopštiti podnosiocima prijave da ne mogu sklopiti brak i o tome sačiniti službenu zabilješku. Podnosioci prijave mogu tražiti da im matičar, u roku od tri dana od dana saopštenja, donese rješenje o odbijanju prijave za sklapanje braka. Protiv ovog rješenja podnosioci prijave mogu izjaviti žalbu nadležnom organu lokalne uprave (Glavnom administratoru) u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.
Po žalbi se donosi odluka u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.
U naročito opravdanim slučajevima matičar može dozvoliti sklapanje braka u prisustvu jednog od budućih bračnih drugova i punomoćnika drugog bračnog druga.
Punomoćje mora biti ovjereno i izdato samo radi sklapanja braka. U punomoćju moraju biti navedeni lični podaci punomoćnika i lica sa kojim se, preko punomoćnika, sklapa brak i datum izdavanja punomoćja. Ovo punomoćje važi 90 dana od dana ovjeravanja.
Žalbu protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za sklapanje braka preko punomoćnika podnosioci zahtjeva mogu izjaviti Ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

■ Za sklapanje braka crnogorskih državljana podnosi se:

– Prijava za sklapanje braka (podnosi se na šalteru ili matičaru mjesne kancelarije);
– Izvod iz matičnog registra rođenih za lica koja namjeravaju da stupe u brak (ne stariji od tri mjeseca);
– Dokaz o slobodnom bračnom stanju;
– Fotokopija lične karte (original na uvid);
– Dokaz da je eventualni raniji brak prestao ili proglašen nepostojećim ili ništavim (pravosnažna sudska presuda);
– Rješenje nadležnog suda o dozvoljavanju sklapanja braka – kada se radi o maloljetnim licima;
– Dokaz o uplati administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka u službenim prostorijama: 20,00 EUR-a.
Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka van službenih prostorija: 100,00 EUR-a.

– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

Rok: Po prijavi se rješava odmah.

■ Za sklapanje braka sa stranim državljaninom podnosi se:

– Prijava za sklapanje braka (na šalteru ili u mjesnoj kancelariji);
– Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za stranog državljanina (pribavlja se u mjestu rođenja stranog državljanina i prilaže u originalu i ovjerenom prevodu);
– Izvod iz matičnog registra rođenih državljanina CG koji namjerava da stupi u brak, ne stariji od tri mjeseca;
– Izvod iz matične knjige rođenih za stranog državljanina – original i ovjereni prevod;
– Uvjerenje o državljanstvu za crnogorskog državljanina koji namjerava da stupi u brak;
– Fotokopija lične karte i pasoša (original na uvid);
– Uvjerenje o prijavljenom boravištu za stranog državljanina;
– Dokaz o uplati administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka u službenim prostorijama: 20,00 EUR-a.
Iznos lokalne administrativne takse za sklapanje braka van službenih prostorija: 100,00 EUR-a.

– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

Rok: Po prijavi se rješava odmah.

■ Za izvod iz matičnog registra vjenčanih podnosi se:

– Obrazac izvoda (kupuje se u knjižarama i u pošti u šalter sali u Podgorici);
– Dokaz o uplati administrativne takse.

Izvod se izdaje odmah.
Rok za izdavanje izvoda iz matičnog registra koje se vode u mjesnim kancelarijama posredstvom šalter sale u Podgorici iznosi tri do pet dana.

Iznos lokalne administrativne takse: 2,00 EUR-a.
Primalac: Budžet Glavnog grada.
Žr.br. 550-3026777-19

■ Za ispravke podataka u matičnom registru vjenčanih podnosi se:
– Zahtjev za ispravku;
– Dokaz na osnovu kojeg se vrši ispravka.

Rok rješavanja: odmah po dostavljanju dokaza.

■ Za izdavanje uvjerenja o pojedinim podacima ili činjenicama iz matičnog registra vjenčanih (uvjerenje da se korisnik inostrane penzije nalazi u životu i sl.) podnosi se:

– Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 3,50 EUR-a
Primalac: Budžet Glavnog grada
Žr.br. 550-3026777-19

■ Naknadni upis u Matični registar vjenčanih
(u slučaju kada je brak crnogorskog državljanina sklopljen u inostranstvu)

Potrebna dokumentacija:

– Rješenje MUP-a o naknadnom upisu;
– Originalni izvod iz Matičnog registra vjenčanih ili druge odgovarajuće evidencije nadležnog organa države u kojoj je sklopljen brak i ovjereni prevod izvoda;
– Dokaz o uplati lokalne administrativne takse.

Iznos lokalne administrativne takse: 7,00 EUR-a.
– Primalac: Budžet Glavnog grada
– Žr.br. 550-3026777-19

Naknadni upis crnogorskog državljanina koji boravi u inostranstvu vrši se po službenoj dužnosti po isteku roka od 30 dana od dana sklapanja braka u unostranstvu na osnovu:
– Originalnog izvoda iz Matičnog registra vjenčanih ili druge odgovarajuće evidencije nadležnog organa države u kojoj je sklopljen brak i ovjereni prevod izvoda;
– Potvrde o prebivalištu u Podgorici (za jednog supružnika)

■ Za promjenu prezimena nakon prestanka braka podnosi se:
– Izjava data pred nadležnim matičarem da želi da promjeni prezime, odnosno da uzme prezime koje je imao prije zaključanja braka.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica