ENG

Komunalni poslovi

07/07/2020

Građanska prava ostvaruju se u Sekretarijatu za komunalne poslove, i to:

 1. Rješenja kojima se odobrava lokacija za postavljanje montažnog objekta privremenog karaktera tipa – kiosk

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se kiosk postavlja,
– ugovor o zakupu zemljišta, odnosno dokaz o pravu svojine na zemljištu,
– grafički prikaz zakupljene parcele, odnosno zemljišta u vlasništvu,
– projekat montažno gobjekta
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 23,00 €,
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava upotreba montažnog objekta privremenog karaktera tipa – kiosk

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– odobrenje o postavljanju kioska,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 43,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje zatvorene bašte koja je u funkciji ugostiteljskog objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se bašta postavlja,
– odobrenje za obavljanje djelatnosti,
– projekat zatvorene bašte u funkciji ugostiteljskog objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 43,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje zatvorene bašte kao samostalnog objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se objekat postavlja,
– ugovor o zakupu zemljišta odnosno dokaz o pravu svojine na zemljištu,
– grafički prikaz objekta zakupljene parcele, odnosno zemljište u vlasništvu,,
– projekat montažnog objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 33,00 €,
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava upotreba zatvorene bašte kao samostalnog objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– odobrenje o postavljanju zatvorene bašte kao samostalnog objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 43,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje postavljanje manjih sportskih objekata

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– ugovor o zakupu zemljišta odnosno dokaz o pravu svojine na zemljištu,
– grafički prikaz objekta zakupljene parcele, odnosno zemljište u vlasništvu,
– projekat montažnog objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 33,00 €,
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava upotreba manjih sportskih objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– odobrenje o postavljanju sportske hale i drugog manjeg sportskog objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 43,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje privremenih objekata za potrebe komunalne infrastrukture (vodovoda i kanalizacije, telekomunikacionih, radiodifuznih i energetskih objekata,objekata za sakupljanje komunalnog otpada i sl.)

Dokumenta:
– pisani zahtjev
– ugovor o zakupu zemljišta odnosno dokaz o pravu svojine na zemljištu,
– grafički prikaz objekta zakupljene parcele, odnosno zemljište u vlasništvu,
– revidirani projekat objekta,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 33,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava upotreba privremenih objekata za potrebe komunalne infrastrukture (vodovoda i kanalizacije,telekomunikacionih, radiodifuznih i energetskih objekata, objekata za sakupljanje komunalnog otpada i sl.)

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– odobrenje za postavljanje privremenih objekata za potrebe komunalne infrastrukture (vodovoda i kanalizacije,telekomunikacionih ,radiodifuznih i energetskih objekata,objekata za sakupljanje komunalnog otpadai sl.
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 43,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje ljetnje bašte u funkciji ugostiteljskog objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjima vremena za koje se postavlja bašta
– odobrenje za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, a ukoliko se postavlja ispred kioska i odobrenje za postavljanje kioska,
– dokaz o pravu svojine sa kopijom katastarskog plana ukoliko se postavlja na urbanističkoj ili katastarskoj parceli u privatnoj svojini,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 23,00 €,
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje panoa na fasadama i krovovima zgrada (murali, panoi, pisane reklame, svjetleće reklame, displey, reklame sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka i sl.)

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se pano postavlja,
– dokaz ovlašćene institucije da se postavljanjem reklamnog panoa ne ugrožava stabilnost zgrade,
– saglasnost vlasnika zgrade odnosno skupštine etažnih vlasnika,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 33,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje oglasnih i reklamnih panoa

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se oglasni i reklamni pano postavlja,
– projekat reklamnog panoa,
– odobrenje za obavljanje djelatnosti,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 23,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje reklamnih transparenata, reklamnih zastava i sl. u cilju reklamiranja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se postavlja reklamni transparent, reklamna zastava i sl.,
– projekat reklamnog transparenta, zastave i sl.,
– odobrenje za obavljanje djelatnosti,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 23,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje privremenog objekta – posebnog vozila koje imaju proizvođački atest za obavljanje djelatnosti

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se postavlja vozilo
– proizvodjački atest,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 18,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje montažnih objekata koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo (slobodnostojeće zidne vitrine, izložbene police, telefonske govornice, štandovi, automati za prodaju cigareta, aparati za prodaju osvježavajućih napitaka, sladoleda, dezerata, kestena, kikirikija i sl., kazani za kukuruz, pultovi za izlaganje i prodaju knjiga, časopisa, drugih publikacija i kaseta, objekti za izvodjenje zabavnih programa, pultovi za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, splavovi na vodi, karting staze, brente, gateri i cirkulari i drugi slični objekti)

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se postavlja privremeni objekat koji se može izmještati sa jednog mjesta na drugo,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje sandolina, jedrilica, pribora i opreme za kupanje i sl. na kupalištima, radi iznajmljivanja

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se postavlja privremeni objekat,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odredjuje obilježavanje novootvorenih ulaza na stambenim, odnosno poslovnim zgradama

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– upotrebna dozvola za objekat koji se obilježava,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 8,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje tende ispred poslovne prostorije i privremenog poslovnog objekta

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se tenda postavlja,
– odobrenje za obavljanje djelatnosti,
– rješenje o lokaciji ako se postavlja iznad privremenog objekta tipa – kiosk
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava privremeno postavljanje ograda

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– dokaz o vlasništvu,
– kopija plana,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 23,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje ili zamjena firme ili natpisa

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– tehnička dokumentacija koja sadrži nacrt fasade ili prostora, izgled firme, naziv reklame, presjek i potrebne detalje sa šemom instalacija, predračun sigurnosti, tehnički opis sa oznakom materijala i tonska rješenja boja, saglasno urbanističko-tehničkim uslovima izdatim od strane organa lokalne uprave za komunalne poslove,
– dokaz o pravu svojine ili korišćenja , odnosno saglasnost vlasnika zgrade ili objekta ako na zgradi ili objektu nemaju pravo svojine ili korišćenja,
– odobrenje za obavljanje djelatnosti,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava deponovanje gradjevinskog materijala na javnoj površini radi izvodjenja radova

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se deponovanje vrši,
– građevinska dozvola za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekta ili dokaz da se izvode radovi adaptacije,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava raskopavanje javnih površina (parkova, park šuma, pijaca, obala jezera, rijeka i potoka, uličnih travnjaka i dr.)

Dokumenta:
– pisani zahtjev sa označenjem vremena za koje se raskopavanje vrši,
– skicu trase raskopavanja sa potrebnim saglasnostima preduzeća, ukoliko se objekat priključuje na komunalnu infrastrukturu,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješenje kojim se odobrava postavljanje urbanog mobilijara na javnim površinama, zaštitno-ukrasnih stubića i zaštitne ograde, žardinjere, klupe, tende, suncobrani, rampe, oprema za dječje igralište i dr.

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 13,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Rješavanje po zahtjevima stranaka (pravnih i fizičkih lica) za iseljenje lica koja se usele u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog osnova ili ako taj osnov prestane

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– dokaz o pravnom interesu za vodjenje postupka,
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 3,00 €
Uplata: – na žiro račun broj: 550-3026777-19

 1. Upis u Registar imenovanja Organa upravljenja stambene zgrade

Dokumenta:
– pisani zahtjev,
– zapisnik sa konstitutivne sjednice skupštine etažnih vlasnika,
– Odluku o imenovanju predsjednika Skupštine etažnih vlasnika
– odluku o imenovanju upravnika ako je broj etažnih vlasnika većih od četiri,
– pravila o medjusobnim odnosima etažnih vlasnika kada je broj etažnih vlasnika veći od deset,
– Ugovor o međusobnim odnosima zaključen između skupštine etažnih vlasnika zgrade koju zastupa predsjednik skupštine, s jedne strane i upravnika stambene zgrade s druge strane;

Obrasci:

 1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera tipa –
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera tipa – zatvorene bašte u funkciji ugostiteljskog objekta i ljetnje bašte

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica