Dostavljanje Javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2018. godinu

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Glavnog grada Podgorica, da će Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list CG – opštinski propisi“ br. 38/18), izvršiti dostavljanje Javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2018. godinu, dana 23. Maja 2019. godine.

Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave, na internet stranici Glavnog grada Podgorica (podgorica.me) i na portalu eUprave (euprava.me).

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 23.05.2019. godine, pa je datum isteka roka 05.06.2019 godine.

Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda, ul. Vuka Karadžića br. 16, kancelarija br. 10.

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Dostavljanje Javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2018. godinu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020