Saziv za X sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi – Rendi i ditës për seancën e X

27/11/2018

Saziv za X sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi – Rendi i ditës për seancën e X;

Predlog Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Propozim Vendimi për mbitatim në tatimin e të ardhurave të personave fizikë;

Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti
Propozim Vendimi për tatim në patundshmëri;

Predlog Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Tuzi/

Propozim Vendimi mbi themelimin e Organizatës turistike të komunës së Tuzit;

Predlog Odluke o boravišnoj taksi/

Propozim Vendimi për taksën e qëndrimit;

Predlog Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji/

Propozim Vendimi mbi lartësinë, mënyrën e llogaritjes dhe pagesës së kontributit të anëtarësimit në Organizatën turistike;

Predlog Odluke o radnom vremenu/

Propozim Vendim për kohëzgjatjen e punës;

Predlog Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade opštine Tuzi za 2018.godinu/

Propozim Vendimi mbi emërimin e Jurisë për ndarjen e çmimit të Komunës së Tuzit për vitin 2018;

Predlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stipendije studentima i srednjoškolcima za studijsku odnosno školsku 2018/19 godinu/

Propozim Vendimi mbi emërimin e Komisionit për ndarjen e bursave studentëve dhe nxënësve të shkollave të mesme për vitin akademik gjegjësisht shkollor 2018/19;

Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca koji se biraju u Skupštini opštine Tuzi/

Propozim Vendimi mbi përcaktimin e numrit të këshilltarëve/eve të cilët zgjedhën në Kuvendin e komunës së Tuzit.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020