Zaustaviti nelegalno odlaganje otpadnih guma

20/11/2018

Službenici Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, obilaskom terena sa komunalnim inspektorom na lokaciji Korovića murva duž makadamskog puta koji ide prema NP „Skadarsko jezero“, u naselju Golubovci evidentirali su više od 200 komada nelegalno odloženih automobilskih i kamionskih otpadnih guma, koje predstavljaju ekološku prijetnju ukoliko dođe do namjernog spaljivanja. Sa ovim problemom smo upoznali službu zaštite u NP „Skadarsko jezero“, kao i komandira stanice policije u Mahali koji je izrazio spremnost policije da pomogne u sprječavanju nepropisnog odlaganja otpada.

Shodno Planu upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom Glavnog grada, a u cilju zaštite životne sredine, građanima je omogućeno da posebne vrste otpada (otpadne gume, električni i elektronski otpad, baterije, akumulatore, ambalažni otpad) mogu, bez naknade, odlagati u reciklažnom dvorištu u naselju Goričani.

U cilju sprječavanja ovakvih primjera nedozvoljenog ponašanja, ova opština je uputila inicijativu Ekološkoj inspekciji za sprovođenje inspekcijskog nadzora nad subjektima koji obavljaju djelatnosti prodaje i zamjene automobilskih guma na ovom području. Apelujemo na vulkanizere sa ovog područja da se savjesno ponašaju sa otpadnim gumama, shodno propisanim uslovima, i na taj način pokažu odgovornost prema sredini u kojoj posluju i žive.

Ovim putem, pozivamo građane, nevladine organizacije i druge subjekte sa ovog područja da, ukoliko primijete nelegalno odlaganje otpadnih guma i drugih vrsta otpada na gore navedenoj ili bilo kojoj drugoj lokaciji odnosno javnoj površini, prijave stanici policije u Mahali, na broj telefona:067 174 284, Takođe, nepravilno odlaganje otpada građani mogu prijaviti Komunalnoj inspekciji na broj telefona: 067 245 799 i Komunalnoj policiji na broj telefona 067 002 005.

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci

Zaustaviti nelegalno odlaganje otpadnih guma
Zaustaviti nelegalno odlaganje otpadnih guma

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020