Postavljeno devet privremenih odlagališta za biljni otpad

23/04/2018

Uvažavajući preporuke Lokalnog plana upravljanja otpadom u Glavnom gradu, u smislu obezbjeđenja potrebne infrastukture za upravljanje komunalnim i građevinskim otpadom, naše Društvo je u saradnji sa upravom opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, pored postojeće infrastukture (posude, reciklažno dvorište) stavilo je u funkciju i devet privremenih odlagališta za odlaganje biljnog otpada.

Lokacije na kojima su postavljena odlagališta su sljedeće: Mahala (sa desne strane potoka Dragije); Vukovci (poslije Vukovačkog mosta); Goričani (put za Beglake); Golubovci (Golubovački brijeg); Balabani (centar naselja); Mataguži (pored puta Golubovci-Mataguži); Mojanovići (skretanje sa puta Mojanovići–Golubovci, poslije servisa „Peugeot“); Berislavci (sa lijeve strane skretanja za Bijelo Polje sa puta Berislavci–Plavnica).

Odlagališta su postavljena pored posuda za komunalni otpad, pa ovom prilikom apelujemo na građane da ubuduće ista koriste na pravilan način i isključivo biljni otpad odlažu na navedenim lokacijama.

Takođe, podsjećamo da je na prostoru opštine u okviru Glavnog grada Golubovci nedavno stavljeno u funkciju i reciklažno dvorište, gdje građani imaju mogućnost da besplatno odlažu pojedine vrste otpada iz domaćinstava.

Na reciklažnom dvorištu obezbijeđene su posude za: papir, plastični krupni otpad, kartonsku ambalažu, PET ambalažu, Al limenke, polietilenske folije, ambalažno staklo, otpadno ravno staklo, gume, drvni otpad, stiropor, metalni krupni otpad, bijelu tehniku, jestiva i otpadna motorna ulja, stara ulja, stare akumulatore, uljne filtere, fluorescentne cijevi, otpadne boje i lakove, stare baterije, elektronski otpad, stare ljekove.

Na prostoru ove Opštine nalazi se i odlagalište Mojanski krst, gdje građani i pravna lica mogu besplatno odlagati zemljane iskope i građevinski šut.

Za odlaganje komunalnog otpada na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, građanima su na raspolaganju ukupno 503 posude za sakupljanje komunalnog otpada na 343 mikrolokacije, koje ovo Društvo redovno prazni.

Imajući u vidu, da su na ovom području stvoreni uslovi građanima da pravilno odlažu otpad, ovim putem ih pozivamo da se odgovorno ponašaju prilikom odlaganja otpada, čuvajući na taj način sopstveno zdravlje i životnu sredinu.

ČISTOĆA DOO

Postavljeno devet privremenih odlagališta za biljni otpad

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020