Završena Javna raspava za Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača”, stigao značajan broj primjedbi i sugestija

02/02/2018

Javna raspava za Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača” je završena, a na dokument je iskazan značajan broj primjedbi i sugestija. U okviru javne rasprave primjedbe se dostavljaju u pisanoj formi, koje će nakon završetka biti sastavni dio Izvještaja sa javne rasprave, koju će sačiniti Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, i dostaviti obrađivaču plana, Republičkom zavodu za urbanizam i porjektovanje a.d. Podgorica, na razmatranje. Obrađivač je u obavezi da podnosiocu odgovori na primjedbe, a shodno Zakonu, odgovori zajedno sa primjedbama i izvještajem sa javne rasprave, biće objavljeni na internet stranici Sekretarijata.

Obrađivač Plana će nakon razmatranja svih sugestija izraditi Predlog planskog dokumenta, u kojem će na odgovarajući način ugraditi one primjedbe koje je moguće inkorporirati. Shodno Zakonu, ovakav dokument Predloga plana će biti dostavljen Ministarstvu na saglasnost, što je preduslov da se ovaj planski dokument predloži odbornicima Skupštine Glavnog grada. Uz Predlog planskog dokumenta, nadležnom Ministarstvu se dostavlja i izvještaj sa javne rasprave Nacrta i odgovori obrađivača plana na primjedbe iskazane u javnoj raspravi.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ovlašćeno da plan vrati na doradu ili da ga odobri davanjem saglasnosti.

Podjećamo i da je Nacrt Urbanističkog projekta „Kasarna Morača“ dostavljen Ministarstvu održivog razvoja i turizma na mišljenje. Ministarstvo je dalo svoje pozitivno mišljenje na Nacrt u kojem se u zaključku navodi sljedeće: „U skladu sa navedenim, Nacrt urbanističkog projekta „Kasarna Morača“ može se uputiti na javnu raspravu, a sve primjedbe je neophodno ugraditi u Predlog plana.“ Shodno iskazanom zaključku iz mišljenja Ministarstva, bili smo u obavezi da donesemo odluku kojom se Nacrt plana stavlja na javnu raspravu. U cilju informisanja i transparentnosti rada Glavnog grada, javnosti je omogućeno da od samog početka učestvuje u postupku izrade plana.

Napominjemo da je Nacrt Urbanističkog projekta “Kasarna Morača” stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana počev od 18. januara 2018. godine.

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020