Značajan rast broja korisnika i pruženih usluga u Biblioteci Radosav Ljumović

Biblioteka „Radosav Ljumović“ bilježi kontinuiran rast broja korisnika i pruženih usluga. Na kraju 2016. godine broj korisnika porastao je za 15% u odnosu na 2014. godinu. Istovremeno, korisnicima je pozajmljeno 95.337 publikacija, čime je broj usluga, u odnosu 2014., nadmašen za 20.000 ili približno 20%.

Među bibliotečkom pozajmicom sa Nacionalnom bibliotekom Crne Gore „Đurđe Crnojević“ sa Cetinja je samo u 2015. i 2016. za čitaoce, prvenstveno naučne radnike i studente, obezbijeđeno 427 monografskih publikacija. U čitaonicama su, u istom periodu, evidentirane 45.473 posjete, što predstavlja rast od 22 odstio. Računare internet čitaonica članovi Biblioteke su tokom 2016. godine koristili preko 8.000 sati, i tu se bilježi najveći porast interesovanja. Besplan bežični internet koristilo je 1.248 posjetilaca čitaonica.

Tokom prethodne dvije godine, pribavljeno je 9.445 publikacija. Kupljeno je 3.308 knjiga i 1.210 periodičnih publikacija.

U periodu 2015-2016. godina kataloški je obrađeno 6.716 monografskih publikacija, a evidentirano je i 4.933 brojeva raznih perio­dič­nih publikacija (novina, listova, časopisa). Kompjuterska baza podataka je uvećana za 3.910 novih zapisa.

Matična služba prati i pomaže stručni rad 32 biblioteke na teritoriji Glavnog grada (osnovnoškolskih, srednjoškolskih i specijalnih). Pored redovnih kontakata i konsultacija svima se dostavljaju zapisnici sa stručnim primjedbama i sugestijama za unaprjeđenje rada. Biblioteka je priredila i 17 izložbi knjiga. Pored toga, u saradnji sa Centrom za konzervaciju i arheologiju Crne Gore priređene su dvije zapažene izložbe i jedna sa Muzejima i galerijama Podgorice. Na Dječijem odjeljenju održana je 21 kreativno-edukativna radionica u cilju popularizacije knjige, čitanja i biblioteka, uz učešće učenika većeg broja osnovnih škola. Klub mladih literata, koje vode naše bibliotekarke, pokrenut je 2015. godine satajao se jednom nedjelno. Kao rezultat njihovog rada imamo dva izdanja Latice, zbornika u kojima su prezentirani najuspjeliji radovi.

Tokom čitavog izvještajnog perioda radilo se na sređivanju fondova. Prestrukturirano je 118.400 jedinica bibliotečke građe. Obavljena je restauracija i koričenje 224 primjeraka oštećenih monografskih publikacija. Ukoričeno je ukupno 137 mjesečnih svezaka izdanja dnevnih novina i listova, koji izlaze na teritoriji Glavnog grada.

Biblioteka je tokom 2015. i 2016., samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, organizo­vala 129 različitih književnih, kulturnih, naučnih, obrazovnih i drugih manifestacija, u okviru kojih je priređeno i 10 programa za Podgoričko ljeto i 9 za DEUS. Organizovanjem programa na platou ispred Biblioteke, u ljetnjem periodu, darovali smo našem gradu još jedan prepoznatljiv prostor za raznovrsne sadržaje, od književnih programa, preko recitala, sve do veoma uspješnih koncerata.

Biblioteka je objavila i više vrijednih izdanja sa akcentom na kulturnu baštinu Crne Gore, zavičajne pisce i teme. Zavežljaj časti Momira M. Markovića, Njegoševa filozofija čovjeka prof. dr Sonje Tomović Šundić, Kučke vojvode prof. dr Zdravka Ivanovića, dva nova broja časopisa Biblioteke Glasnik i dva izdanja Latice – zbornika mladih literata Biblioteke. Posthumno smo objavili knjigu poezije istaknutog književnika Ivana Cekovića Ja sada putujem i Mihaila Ražnatovića Gledano preko nišana. Sa Sekretarijatom za kulturu publikovana je monografija Gradonačelnici, autora Danila Burzana. Poseban odjek u kulturnoj i naučnoj javnosti imale su studije o Njegošu i kučkim vojvodama, istaknutih univerzitetskih profesora prof. dr Sonje Tomović-Šundić i prof. dr Zdravka Ivanovića.

Uspostavljena je kvalitetna saradnja sa više festivala, poput FIAT-a, Međunarodnog festivala gitare, Internacionalnog filmskog festivala Underhill Fest. Mnoštvo nevladinih organizacija realizovalo je svoje zapažene programe u saradnji sa Bibliotekom.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020