Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici Odluka o raspisivanju Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije…

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

Zahtjev nosioca projekta ''Ask'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Ask'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Zahtjev nosioca projekta ''Metfer'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Metfer'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – tri (3) izvršioca

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – tri (3) izvršioca

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine - 2 izvršioca

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine - 2 izvršioca

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove - 1 izvršilac