Zahtjev nosioca projekta Vujošević Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Vujošević Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Raković Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Raković Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta''NNS Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta''NNS Company'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Lukić Neđeljka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Lukić Neđeljka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera prikupljanjem ponuda

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata montažnog karaktera prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

Zahtjev nosioca projekta Bečić Bojana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta Bečić Bojana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta "MTEL" d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta "MTEL" d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu