Zahtjev nosioca projekta ’’Zeta Car'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Zeta Car'’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Univerzitet Crne Gore kojim je odlučeno da je za rekonstrukciju objekta kotlarnice u postojećem gabaritu potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta Univerzitet Crne Gore kojim je odlučeno da je za rekonstrukciju objekta kotlarnice u postojećem gabaritu potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Obavještenje da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila

Obavještenje da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila Nacrt Rješenja o produženju važenja integrisane dozvole

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- usluge mobilne telefonije

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- usluge mobilne telefonije

Rješenje nosiocu projekta „Montenegro Petrol“ kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Montenegro Petrol“ kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „UNIVERZITET CRNE GORE“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „UNIVERZITET CRNE GORE“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „MONTENEGRO PETROL“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „MONTENEGRO PETROL“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „DARK BLUE“ D.O.O. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta „DARK BLUE“ D.O.O. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji "Livade" u Podgorici

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji "Livade" u Podgorici

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu