Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar″ 2018. godine

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar″ 2018. godine

Obavještenje o provjeri znanja

Obavještenje o provjeri znanja po internom oglasu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX Predlog Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Propozim Vendimi mbi themelimin…

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi Ugovor o hitnoj nabavci- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu