Ispravka internog oglasa između državnih organa za radno mjesto: Komandir jedinice-spasilac–1 izvršilac

Ispravka internog oglasa između državnih organa za radno mjesto: Komandir jedinice-spasilac–1 izvršilac 

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni odluke o radnom vremenu

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni odluke o radnom vremenu
,

Zahtjev nosioca projekta ’’MTEL’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’MTEL’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

XXII Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu

XXII Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2018. godinu Predložena forma projekta

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komandir spasilačko-vatrogasne jedinice-spasilac-samostalni savjetnik I – 1 izvršilac

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komandir spasilačko-vatrogasne jedinice-spasilac-samostalni savjetnik I – 1 izvršilac

Javni oglas za prijem u radni odnos: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kinja-tri (3) izvršilaca

Javni oglas za prijem u radni odnos: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kinja-tri (3) izvršilaca

Rješenje nosiocu projekta ''Construct Montenegro'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Construct Montenegro'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''ASK'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''ASK'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu