Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Odluka o poništavanju oglasa za davanje koncesije

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX Predlog Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Propozim Vendimi mbi themelimin…

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi Ugovor o hitnoj nabavci- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina