Rješenje nosiocu projekta ''ASK'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''ASK'' d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Construct Montenegro'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ''Construct Montenegro'' d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Metfer'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Rješenje nosiocu projekta ''Metfer'' d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na Deponiji ‘’Livade’’ u Podgorici

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na Deponiji ‘’Livade’’ u Podgorici

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu

Lista kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu

Javni poziv nevladinim organizacijama za saradnju i/ili partnerstvo u izradi Nacrta statuta Glavnog grada

Javni poziv nevladinim organizacijama za saradnju i/ili partnerstvo u izradi Nacrta statuta Glavnog grada

Odluka o utvđivanju prioritetnih oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini

Odluka o utvđivanju prioritetnih oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici Odluka o raspisivanju Konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije…